Konferencje


5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

English version

 

  

 

 

 

Finanse publiczne a wzrost gospodarczy

 

Bank BPH

Gazeta Finansowa


 


 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Czwartek, 16 Grudzień

 

10:00 - 11:30
Sesja I

Wprowadzenie - Prof. Andrzej K. Koźmiński, Rektor WSPiZ
i prof. Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor TIGERa, WSPiZ.

Wystąpienie Ministra Finansów RP - dr Mirosława Gronickiego.

 

11:30 - 11:45
Przerwa na kawę

 

11:45-13:15
Sesja II

"Polityka fiskalna jako element polityki makroekonomicznej"

Prof. Grzegorz W. Kołodko, TIGER, WSPiZ
Finanse publiczne a rozwój polskiej gospodarki

Dr Halina Wasilewska-Trenkner, członek RPP, WSPiZ
Problem koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej na drodze do EURO

Moderator - Jacek Tomkiewicz, TIGER, WSPiZ

 

13:15 - 14:00
Przerwa na lunch

 

14:00 - 15:30
Sesja III

"Członkostwo w UE a system finansów publicznych"

Marta Postuła, Ministerstwo Finansów
Członkostwo w UE a system finansów publicznych

Katarzyna Stabryła, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Przyczyny zmian w strukturze budżetu wspólnotowego UE

Maciej Mekiński, Uniwersytet Warszawski
Prefinansowanie a absorpcja środków z budżetu Unii Europejskiej?

Moderator - dr Małgorzata Runiewicz, TIGER, WSPiZ

 

15:30 - 15:45
Przerwa na kawę

 

15:45 - 17:15
Sesja IV

"Instrumenty fiskalne stymulujące wzrost gospodarczy"

Dr Małgorzata Runiewicz, TIGER, WSPiZ
Rola polityki podatkowej w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz budowaniu konkurencyjności międzynarodowej wybranych gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej

Jacek Tomkiewicz
Wpływ polityki fiskalnej na proces formowania się kapitału w procesie transformacji

Moderator - Andrzej Bolesta, TIGER, WSPiZ

 

17:15 - 17:30
Podsumowanie konferencji - Prof. Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor TIGERa, WSPiZ.