Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

 

   

 

 

Czynniki międzynarodowej konkurencyjności regionów. Znaczenie technologii informatyczno-telekomunikacyjnych

 

 

Mecenas Projektu

Microsoft

Sponsor

Computerland

 


Celem konferencji jest prezentacja wyników badań nad znaczeniem technologii informatyczno-telekomunikacyjnych (ICT) dla przyśpieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń i osiągnięć badawczych na temat związków między ICT a zdolnością konkurencyjną regionu   Szczególny nacisk będzie położony na następujące problemy badawcze:

  • wpływ globalizacji oraz rozszerzenia UE na ewolucję miar oraz czynników konkurencyjności międzynarodowej regionów,

  • technologie informatyczno-telekomunikacyjne jako czynnik stymulujący wzrost gospodarczy i zatrudnienie w regionach,

  • miejsce ICT oraz społeczeństwa informacyjnego w programach pomocy regionalnej Unii Europejskiej,

  • implikacje dotyczące przyszłej polityki państwa, w tym polityki B+R, w celu większego wykorzystania ICT na rzecz poprawy konkurencyjności regionów.


PROGRAM KONFERENCJI

09.00 - 09.30

Wprowadzenie - prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, Rektor WSPiZ i prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor TIGERa, WSPiZ

09.30 - 11.00

Sesja I. Czynniki konkurencyjności regionów w dobie globalizacji i integracji regionalnej. Kluczowe znaczenie technologii informacyjnych

Moderator - Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) /WSPiZ

"Znaczenie ICT w generowaniu zdolności konkurencyjnej regionu" - dr Małgorzata Runiewicz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego, Centrum badawcze TIGER w Warszawie

"Nowoczesne technologie a możliwości zmniejszenia dystansu dzielącego kraje Europy środkowo - Wschodniej od światowej czołówki w dziedzinie edukacji" - prof. dr hab. Jerzy Cieślik, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego w Warszawie

"Konkurencyjność regionów Europy środkowowschodniej w procesie integracji z Unią Europejską" - prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

"Polskie regiony i społeczeństwo informacyjne. Stan obecny i perspektywa Regionalnych Programów Operacyjnych" - Adam Płoszaj, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski

11:00 - 11:15

Przerwa na kawę

11.15 - 13.00

Sesja II. Znaczenie zjawiska eAdministracji, eZdrowia oraz eEdukacji dla konkurencyjności regionów

Moderator - prof. dr hab. Jerzy Cieślik, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego w Warszawie

"Podstawy prawne wdrażania projektów E-Urząd w samorządzie terytorialnym" - dr Grzegorz Sibiga, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego

"Potrzeby informacyjne i rola systemu informacyjnego jako narzędzie niezbędne do prowadzenia racjonalnej polityki ochrony zdrowia na poziomie regionalnym" - prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Janusz Jasłowski, Akademia Ekonomiczna w Katowice, ComputerLand S.A.

"Technologie informatyczno-telekomunikacyjne w programie e-Zdrowie" - prof. dr hab. Mirosław Miller, Marek Girek, Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii, Politechnika Wrocławska oraz dr Kazimierz Frączkowski, Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Wrocławska

"Program START jako przykład realizacji koncepcji eZdrowia w Polsce. Implikacje dla polityki kraju" - Łukasz Wardyn, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego

"Model najlepszych praktyk wzdrożenia strategii eEdukacji w szkole wyższej" - dr Jerzy Skrzypek, Centrum e-Edukacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie

13:00 - 13.45

Przerwa na obiad

13.30 - 15.15

Sesja III. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w rozwoju przedsiębiorczości regionalnej oraz międzynarodowej

Moderator – Michał Jaworski, Microsoft Polska

"Postawy firm polskiego sektora MSP wobec technologii informacyjnych - Wskaźnik MSI" - Tomasz Kulisiewicz, Stowarzyszenie "Komputer w Firmie"

"eMenedżer kreatorem wzrostu konkurencyjności regionu" - Jakub Giza, Społeczeństwo Informacyjne TeaM

"Zróżnicowanie rozwoju bankowości internetowej w Polsce i Europie" - dr Michał Polasik i mgr Krzysztof Maciejewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

"Wykorzystanie narzędzi elektronicznej gospodarki w rozwoju współpracy międzynarodowej" - dr Marcin Kraska, Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

"Konkurencyjność regionu jako rezultat jego atrakcyjności kształtowanej przez posiadane kompetencje - przykład duński" - Marta Goetz, Szkoła Główna Handlowa

15:30 - 15:45

Przerwa na kawę

15.45 - 17.30

Sesja IV. Czynniki wzrostu oraz źródła przewag konkurencyjnych regionów

Moderator - dr Małgorzata Runiewicz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego, Centrum badawcze TIGER

"Internet na obszarach wiejskich. Stan bieżący i perspektywy rozwoju" - Małgorzata Woźniak, Szkoła Główna Handlowa

"Możliwości oraz wykorzystanie środków pomocowych UE dla poprawy zdolności konkurencyjnej regionów" - Dominika Bielecka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego w Warszawie

"Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny jako czynnik stymulujący rozwój regionów - znaczenie wsparcia na rzecz transferu technologii i wzrostu innowacyjności" - Aranka Ignasiak - Szulc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

"Znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej na zachodnim i północno-wschodnim pograniczu Polski" - dr Barbara Słowińska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

"Rola technologii informacyjnych w polityce regionalnej Federacji Rosyjskiej. Wnioski dla Polski"- dr Ivan Peshkov, Instytut Wschodni, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

17.30 - 18.00

Podsumowanie konferencji

Prof.dr hab. Grzegorz Kołodko i dr Małgorzata Runiewicz, Centrum badawcze TIGER w Warszawie