Konferencje


English version

5. Kwiecień 10 — 11 2003, WSPiZ — Konferencja naukowa “Nowa gospodarka a posocjalistyczna transformacja”

4. Maj 16 — 17, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa “Globalization and Catching-up in Emerging Market Economies”

3. Marzec 14 — 15, 2002, WSPiZ — Konferencja naukowa ““Nowa gospodarka” i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

2. Maj 31, 2001, WSPiZ — Konferencja naukowa “Uwarunkowania i perspektywy długofalowego rozwoju społeczno- gospodarczego Polski”.

1. Marzec 29-30, 2001, WSPiZ — Międzynarodowa konferencja ““Nowa gospodarka” i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych”

     

 

 

 

7 Konferencja Naukowa

Strategia szybkiego wzrostu
gospodarczego w Polsce

 

 

Mecenas Projektu:

 

Sponsorzy:

 

 

Sponsor książki prezentującej dorobek konferencji:

 

Patronat Medialny:

 

 

Warszawa, 25—26 marca 2004

 

 

  

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

Czwartek, 25 marca

 

9:00
Otwarcie konferencji

Prof. Andrzej K. Koźmiński, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Wprowadzenie do dyskusji

Prof. Grzegorz W. Kołodko, Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER

 

9:15
Wykład specjalny #1:

Prof. Danuta Hübner - Szkoła Główna Handlowa, Minister ds. europejskich
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na tempo wzrostu gospodarczego w Polsce

 

10:30
Przerwa

 

10:45
Sesja I: Od czego zależy szybki wzrost gospodarczy i czy jest on możliwy w Polsce?

 

Prof. Adam Noga - Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,
Nowe mikro- i mezoekonomiczne podstawy długookresowego wzrostu gospodarczego

Prof. Grzegorz W. Kołodko - WSPiZ-TIGER,
Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy

Prof. Juliusz Gardawski - Szkoła Główna Handlowa,
Perspektywa przezwyciężenia deficytu kapitału zaufania jako warunek społecznie zrównoważonego wzrostu

Prof. Leon Podkaminer - Wiedeński Instytut Międzynarodowych Porównań Gospodarczych (WIIW) Wiedeń,
Czy w Polsce możliwy jest szybki i długotrwały wzrost gospodarczy?

 

12:45
Lunch

 

13:15
Sesja II: Rola kapitału zagranicznego i wymiany międzynarodowej
w stymulowaniu wzrostu

Dr Grzegorz Wójtowicz - Członek Rady Polityki Pieniężnej (1998-2004),
Wpływ wymiany międzynarodowej na wzrost gospodarczy. Perspektywa długookresowa

Dr Hanna Sokół - Szkoła Główna Handlowa,
Funkcjonowanie instytucji finansowych z udziałem kapitału zagranicznego a rozwój przedsiębiorstw w Polsce

Prof. Witold Małecki - Wyższa Szkoła Ubezpieczeń
i Bankowości,

Implikacje konwergencji walutowej dla tempa wzrostu gospodarczego

 

15:00
Przerwa

 

15:30
Sesja III: Praworządność a rozwój społeczno-gospodarczy

Prof. Cezary Kosikowski - WSPiZ,
Możliwości i potrzeba wsparcia procesów dynamicznego rozwoju gospodarczego Polski przez prawo

Prof. Elżbieta Chojna-Duch - Uniwersytet Warszawski,
Ład prawa finansowego czynnikiem wzrostu gospodarczego

 

 

16:30
Otwarta dyskusja i refleksje z pierwszego dnia konferencji

 

Piątek, 26 marca

 

9:00
Wykład specjalny #2:

Prof. Władysław Baka - Uniwersytet Warszawski i WSPiZ, Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
Ekonomiczne idee "Okrągłego Stołu" po piętnastu latach transformacji. Wnioski na przyszłość

 

10:15
Przerwa

 

10:30
Sesja IV: W poszukiwaniu kapitału i źródeł finansowania rozwoju

Prof. Andrzej Sopoćko - Uniwersytet Warszawski i WSPiZ,
Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Efektywność warszawskiej giełdy w zasilaniu polskiej gospodarki

Prof. Jan Monkiewicz - Szkoła Główna Handlowa, Przewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych,
Fundusze emerytalne a przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju

Prof. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa, Przewodniczący Rady Polityki Regionalnej Państwa,
Znaczenie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dla stymulowania trwałego wzrostu gospodarczego

Prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz - Szkoła Główna Handlowa, Doradca Prezydenta RP,
Wieś i rolnictwo w kontekście wspólnych polityk UE. Strategiczne konsekwencje integracji dla przemian struktur gospodarczych i przyspieszenia wzrostu gospodarczego

 

12:30
Lunch

 

13:00
Sesja V: Finanse publiczne a wzrost gospodarczy

Prof. Danuta Gotz-Kozierkiewicz - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Wyższa Szkoła Ubezpieczeń
i Bankowości,

Polityka fiskalna w Polsce z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej

Jacek Tomkiewicz - WSPiZ-TIGER,
Polityka fiskalna w Polsce. Stymulator wzrostu czy źródło problemów?

Marta Postuła - Ministerstwo Finansów,
Efektywne zarządzanie finansami sektora publicznego jako czynnik długotrwałego wzrostu gospodarczego

Maciej Mekiński - Uniwersytet Warszawski,
Zadania oraz system dochodów jednostek samorządu terytorialnego a rozwój regionalny w perspektywie kilkunastoletniej

 

15:00
Przerwa

 

15:15
Sesja VI: Rozwój przedsiębiorczości i postęp naukowo-techniczny jako niezbywalne warunki szybkiego wzrostu gospodarczego

Prof. Andrzej K. Koźmiński - WSPiZ,
Przedsiębiorczość

Prof. Adam Prokopowicz - University of New Orleans,
Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument ograniczania wąskich gardeł infrastrukturalnych

Prof. Ewa Okoń-Horodyńska - Uniwersytet Jagielloński, Wiceminister nauki,
Transformacja technologiczna jako warunek rozwoju gospodarki w Polsce

Marcin Piątkowski - WSPiZ-TIGER,
Technologie informatyczne dzwignią szybkiego rozwoju Polski?

 

17:15
Podsumowanie dyskusji i wnioski - Prof. Grzegorz W. Kołodko

 

17:30
Zakończenie konferencji