Konferencja “‘Nowa gospodarka’
a posocjalistyczna transformacja”

 

   


V Konferencja Międzynarodowa

 

 

“‘Nowa gospodarka’
a posocjalistyczna transformacja”

 

 

Mecenas Projektu

Sponsorzy:

Prokom Software S. A.

 

Siemens Sp. z o. o.

 

PKN Orlen S. A.

 

Microsoft Sp. z o. o.

 

 

 

Warszawa, 10—11 kwietnia 2003

 

 

   Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im.

           Leona Koźmińskiego  

 

Trzecia edycja międzynarodowego projektu badawczego koordynowanego przez Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, afiliowane przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (WSPiZ) w Warszawie, idzie w ślady dwóch wcześniejszych edycji projektu badawczego nt. „nowej gospodarki”, które miały swoje miejsce w 2001 („Nowa gospodarka’ i jej implikacje dla długofalowego wzrostu w krajach posocjalistycznych’) i 2002 roku („Nowa gospodarka’ i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych”). Dorobkiem obydwu konferencji były prace zbiorowe w języku polskim oraz szereg publikacji w języku angielskim. Owocem zeszłorocznej konferencji była książka przygotowana pod redakcją naukową profesora Grzegorza W. Kołodko i Marcina Piątkowskiego pt. „’Nowa gospodarka’ i stare problemy”, wydana przez Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.

„Nową gospodarkę” można zdefiniować jako szereg nowych zjawisk gospodarczych opartych na dwóch wzajemnie wspierających się procesach: z jednej strony procesie globalizacji związanym z deregulacją, postępująca integracją światowych rynków kapitału, towarów i siły roboczej, i ze zwiększoną konkurencją, i z drugiej strony rewolucji technologicznej, w szczególności związanej z nowymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi (TIT), których wszechstronne możliwości zastosowania wpływają na zmianę działania gospodarki i modeli gospodarowania. Rewolucja w TIT napędzana jest przez bardzo szybką poprawę jakości i wydajności produktów i usług informatyczno-telekomunikacyjnych przy jednoczesnym szybkim spadku ich cen, połączonym z konwergencją obydwu technologii najpełniej uosabianą przez fenomenalnie szybki rozwój Internetu.

Dowodem na zaistnienie “nowej gospodarki” jest nadzwyczajne przyśpieszenie wzrostu gospodarczego i wydajności w USA i w kilku innych krajów rozwiniętych i rozwijających się w drugiej połowie lat 90-ych, często połączone z równoczesnym spadkiem inflacji i bezrobocia. Cud „nowej gospodarki” jednak długo nie trwał. Pękł balon giełdowy, upadła część firm internetowych, cykl koniunkturalny ma się dobrze, bezrobocie wzrosło, a ceny akcji spadły. Ekonomiczna nirwana „nowej gospodarki” nie zmaterializowała się. Dalej i zawsze potrzebny będzie towarzyszący jej cudzysłów.

Jednak postęp technologiczny będący u źródła “nowej gospodarki” nie zatrzymał się – będzie on nadal szybko postępował, teraz i w przyszłości. Dlatego też, pomimo aktualnego pesymizmu i faktu, że wkład nowych technologii we wzrost krajów posocjalistycznych był do tej pory minimalny, w perspektywie długookresowej TIT oferują ogromny potencjał dla szybszego wzrostu gospodarczego, podniesienia wydajności pracy i w konsekwencji wyższego poziomu życia w krajach transformacji posocjalistycznej.

Relatywnie niski poziom rozwoju gospodarczego, w połączeniu z zacofaniem technologicznym, paradoksalnie stwarza dużą szansę dla skokowego przyśpieszenia rozwoju. Dzięki absorpcji, naśladowaniu i stosowaniu wiedzy, projektów, idei, narzędzi, rozwiązań organizacyjnych oraz najnowocześniejszych technologii wypracowanych w krajach wysokorozwiniętych, gospodarki posocjalistyczne mają szansę “przeskoczyć” kolejne stadia rozwoju i w konsekwencji znacząco zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego. “Niecelesna” natura nowych technologii, oparta na zapisach elektronicznych, może – w przeciwieństwie do tradycyjnych czynników produkcji – być kopiowana i transferowana po znikomych kosztach, co jeszcze bardziej powinno przyśpieszyć proces absorpcji TIT.

Jak jednak ten potencjał wykorzystać? Jakie są szanse i zagrożenia? Czy rzeczywiście TIT stanowią dla krajów posocjalistycznych szansę dla szybszego wzrostu? Jak duży jest ten potencjał? Czy TIT miały do tej pory wpływ na wzrost gospodarczy w tych krajach? Czy można wykorzystać nowe technologie pomimo wywodzących się z przeszłości problemów słabej infrastruktury materialnej, braku regulacji i dojrzałych instytucji, niedoborów kapitału, niskiego poziomu kwalifikacji siły roboczej, w tym niskiej znajomości języka angielskiego? Jakie rodzi to konsekwencje dla polityki gospodarczej?

W tym kontekście, projekt badawczy zajmie się analizą pięciu następujących zagadnień:

  1. Analiza wpływu TIT na wzrost gospodarczy w krajach posocjalistycznych;
  2. Rola TIT w gospodarczej restrukturyzacji na poziomie mikro i mezzoekonomicznym;
  3. Determinanty absorpcji “nowej gospodarki’. Aspekty społeczne, ekonomiczne i instytucjonalne;
  4. Rola państwa i organizacji międzynarodowych w promocji “nowej gospodarki”;
  5. “Elektroniczny rząd” – wyzwania, szanse i perspektywy.

W ramach tego projektu badawczego powstanie około dwadzieścia naukowych referatów. Kulminacją projektu badawczego będzie konferencja, która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2003 roku w siedzibie WSPiZ w Warszawie. Podobnie jak we wcześniejszych edycjach konferencji, w projekcje badawczym uczestniczyć będą czołowi eksperci ze świata nauki i biznesu, z kraju i z zagranicy, reprezentujący takie międzynarodowe instytucje i organizacje, jak OECD, Bank Światowy, ONZ-owski Światowy Instytut Badań nad Ekonomią Rozwoju (UNU/WIDER) oraz uczelnie, m. in. Berkeley University, London Business School, Szkoła Główna Handlowa i WSPiZ.

Oprócz autorów referatów w konferencji uczestniczyć będzie szerokie grono zaproszonych ekonomistów, polityków, biznesmenów, studentów oraz przedstawicieli prasy, radia i telewizji. Dorobek konferencji zostanie opublikowany w formie książki w języku polskim wydanej przez Wydawnictwo WSPiZ oraz w publikacji w języku angielskim.

 

PLAN KONFERENCJI

 

Czwartek, 10 Kwietnia

 

9.00 — 11.00
Sesja inauguracyjna

Otwarcie — Prof. Andrzej K. Koźmiński, Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (WSPiZ).

Wystąpienie Prof. Grzegorza W. Kołodko, Wicepremiera i Ministra Finansów RP.

Wystąpienia przedstawicieli sponsorów.

Dyskusja

 

11.00 — 11.30
Przerwa

 

11.30 — 13.30
Sesja 1: Wpływ technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (TIT) na wzrost gospodarczy

Dirk Pilat, Anita Woelfl (OECD Dyrektorat ds. Nauki, Technologii i Przemysłu, Francja)
TIT A WZROST GOSPODARCZY — NOWE DOWODY Z ANALIZ PORÓWNAWCZYCH

Jukka Jalava (Helsinki School of Economics, Finlandia)
PRODUKCJA I ZASTOSOWANIE TIT W FINLANDII, 1975—2001

Marcin Piątkowski (TIGER—WSPiZ, Polska)
WKŁAD INWESTYCJI W TIT WE WZROST GOSPODARCZY POLSKI W LATACH 1995 — 2000

Teet Rajasalu, Anton Laur (Estoński Instytut Ekonomiczny, Politechnika w Tallinie, Estonia)
WKŁAD “NOWEJ GOSPODARKI” DO WZROSTU GOSPODARCZEGO ESTONII A KONWEREGENCJA Z GOSPODARKĄ EUROPEJSKĄ

Dyskusja

 

13.30 — 14.30
Przerwa na lunch

 

14.30 — 16.30
Sesja 2: TIT i ich rola w restrukturyzacji gospodarki

Andrea Szalavetz (Instytut Światowych Studiów Ekonomicznych, Węgierska Akademia Nauk, Węgry)
TERTIARYZACJA PRZEMYSŁU WYTWÓRCZEGO I ROLA TIT W DRUGIEJ FAZIE RESTRUKTURYZACJI

Jacek Brdulak, Jakub J. Brdulak (Szkoła Główna Handlowa — SGH , Polska)
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH “NOWEJ GOSPODARKI TRANSPORTOWEJ” POLSKI

Branko Radulovic (Bank Światowy, Belgrad, Serbia i Czarnogóra)
RESTRUKTURYZACJA BAZUJĄCA NA TIT: PODEJŚCIE KOMPLEKSOWE W POSOCJALISTYCZNEJ TRANSFORMACJI

Beata Świecka (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
NOWA GOSPODARKA A TRANSFORMACJA SEKTORA BANKOWEGO W KRAJACH POSOCJALISTYCZNYCH

Dyskusja

 

Piątek, 11 Kwietnia

 

9.00 — 10.30
Sesja inaugurująca

Rozpoczęcie — Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Naukowych, TIGER–WSPiZ.

Wykład Prof. Michała Kleibera, Ministra Nauki RP oraz Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

Dyskusja

 

10.30 — 11.00
Przerwa

 

11.00 — 13.00
Sesja 3: Determinanty absorpcji TIT

George R.G. Clarke (Grupa Badań nad Rozwojem, Bank Światowy, Waszyngton, USA)
WPŁYW TYPU WŁASNOŚCI I ZAGRANICZNEJ KONKURENCJI NA ROZPOWSZECHNIANIE SIĘ INTERNETU W KRAJACH TRANSFORMACJI

Jos Verbeek (Bank Światowy, Warszawa, Polska)
REGULACJE W SEKTORZE TELEKOMUNIKACYJNYM ZORIENTOWANE NA INWESTYCJE

Patrick Muller (London Economics, Wielka Brytania)
UŻYTKOWANIE INTERNETU W KRAJACH TRANSFORMACJI: DETERMINANTY EKONOMICZNE I INSTYTUCJONALNE

Richard Sanders, Chen Yang (Univestity College Northampton, Wielka Brytania)
CHIŃSKA DROGA DO NOWEJ GOSPODARKI. PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE

Dyskusja

 

13.00 — 14.00
Przerwa na lunch

 

14.00 — 16.00
Sesja 4: “Nowa Gospodarka”: Uwarunkowania, Ograniczenia, Perspektywy

Anna Zorska (WSPiZ i SGH, Polska)
GLOBALIZACJA I “NOWA GOSPODARKA” — ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA DLA POWIĄZAŃ GOSPODARCZYCH KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

Krzysztof Piech (Szkoła Studiów Słowiańskich i Wschodnio-Europejskich, University College London, Wielka Brytania)
DYGITALIZACJA A CZWARTY SEKTOR

Lech W. Zacher (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Polska)
DOCHODZENIE DO “NOWEJ GOSPODARKI”: ETYKIETY, MODELE, WZORCE, STRATEGIE I POLITYKI

Dariusz Dziuba (Uniwersytet Warszawski, Polska)
SEKTOR INFORMACYJNY W “NOWEJ GOSPODARCE”

Dyskusja

 

16.00
Zakończenie konferencji