Trendy w ?adzie korporacyjnym:
Polska i Ameryka?ska perspektywa

 

Sponsorzy

Patronat medialny

BusinessWeek Polska


Rada Programowa:
Prof. dr hab. Grzegorz W. Ko?odko
George Vojta
Prof. dr hab. Robert Rz?dca
Dr Izabela Koladkiewicz (cz?onek komitetu organizacyjnego)
Dr Oskar Kowalewski (cz?onek komitetu organizacyjnego)
Andrzej Bolesta (cz?onek komitetu organizacyjnego)


Wy?sza Szko?a Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania im. Leona Ko?mi?skiego we wsp?pracy z International Insitute of Corporate Governenace Uniwersytetu Yale ma przyjemno?? zaprosi? na konferencj? "Trendy w ?adzie Korporacyjnym: Polska i Ameryka?ska perspektywa", kt?ra pos?u?y?y przegl?dowi dobrych praktyk i rozwi?za? przyj?tych w zakresie ?adu Korporacyjnego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Konferencja odb?dzie si? w dniu 19 pa?dziernika 2005 r. w Warszawie w budynku WSPiZ im. Leona Ko?mi?skiego na ul. Jagiello?skiej 59 w Warszawie. Udzia? w konferencji jest bezp?atny, ale w zwi?zku z ograniczon? liczb? miejsc zach?camy do wczesnego zg?oszenia swojego udzia?u.

W razie jakichkolwiek pyta? lub w?tpliwo?ci prosimy o kontakt z:

Andrzej Bolesta
Wy?sza Szko?a Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania im. Leona Ko?minskiego
ul. Jagiellonska 59, 03-301 Warszawa
Tel: (22) 519 21 09; Fax: (22) 814 08 70
Email: bolesta@tiger.edu.pl
http://www.wspiz.edu.pl http://www.tiger.edu.pl 

 

PROGRAM KONFERENCJI

pobierz: program Konferencji i plan warsztat?w mened?erskich

 

19 pa?dziernika 2005

October 19, 2005

 

9:30 - 10:00
Opening Session - Welcome address

Prof. Andrzej K. Ko?mi?ski (Rector, (ALK))

George Vojta (Chairman, eStandards Forum, Inc.; Yale International Institute of Corporate Governance)

Prof. Grzegorz W. Ko?odko (Director, Transformation, Integration and Globalization Economic Research - TIGER, WSPiZ)

 

10:00 - 11:15
LATEST TRENDS IN CORPORATE GOVERNANCE: WHY?

Chair: Wies?aw Roz?ucki (President, Warsaw Stock Exchange)

William Witherell (Director, Financial and Enterprise Affairs OECD)
The New Context for Corporate Governance: A Global Summary

Holly Gregory (Weil, Gotshal & Manges LLP)
Corporate Governance after The Sarbanes-Oxley Act

Dr. Wies?aw Roz?ucki (President, Warsaw Stock Exchange)
The Warsaw Stock Exchange - Adaptation to New Challenges

 

11:15 - 11:30
Coffee Break

 

11:30 - 12:45
THE IMPACT OF RECENT DEVELOPMENTS ON THE BOARD ROOM

Chair: Andrzej S. Nartowski (Editor in Chief of Gazeta Bankowa)

Holly Gregory (Weil, Gotshal & Manges LLP)
The Assertive Board

Prof. Stanis?aw Rudolf (Lodz University)
Role and Position of the Polish Supervisory Boards - Tendencies for Change

John Stout (Director, Association of Corporate Directors)
Challenges for Board Oversight

 

12:45 - 13:00
Coffee Break

 

13:00 - 14:15
THE INCREASING SIGNIFICANCE OF INSTITUTIONAL INVESTORS

Chair: Andrzej S. Nartowski (Editor in Chief of Gazeta Bankowa)

John Stoudt (Director, Association of Corporate Directors)
U.S.: CaIPERS and Others

William Witherell (Director, Financial and Enterprise Affairs OECD)
Which Way for the Institutional Investor

Prof. Krzysztof Kalicki (President, Deutsche Bank Polska S.A.)
Corporate Governance and Institutional Investors - A Company Perspective

 

14:15 - 15:00
Lunch

Corporate Governance Initiatives/Announcement of Adult Education Program at the Academy

Jonathan Koppell (Associate Professor, Yale School of Management)
Corporate Governance: Future Developments/Priorities

 

15:00 - 16:15
CORPORATE GOVERNANCE - THE SUPERVISORY BOARD/THE MANAGING BOARDS - DOES THE MODEL WORK? WHAT SHOULD CHANGE?

Chair: Prof. Robert Rz?dca (WSPiZ)

Jaros?aw St?pniewski (Deputy President, Prochem SA)

Zdzis?aw Ingielewicz (President, Firma Chemiczna Dwory SA)

Pawe? Miller (President, Nordea ?ycie SA)

Sergiusz Najar (President, Bank Ochrony ?rodowiska)

 

16:15 - 16:30
Coffee Break

 

16:30 - 18:00
THE ENTREPRENEUR, THE SME, AND CORPORATE GOVERNANCE

Invited Chair: Geoffrey Mazullo (Director, Partners for Financial Stability Program, East-West Management Institute)

John Stoudt (Director, Association of Corporate Directors)
U.S. Trends

Stilpon Nestor (EU Commission on Corporate Law and Governance) E.U. Trends

Dr. Izabela Ko?adkiewicz (WSPiZ)
Corporate Governance in Small and Medium Enterprises - Polish Experience and Practice

Prof. Ricardo Bebczuk (Universidad Nacional de La Plata)
Dr. Oskar Kowalewski (WSPiZ)
Corporate Governance and Ownership: Corporate Performance and Dividend Policy in Poland

 

18:00 - 18:30
FAREWELL

Prof. Andrzej K. Ko?mi?ski (Rector, WSPiZ)

Prof. Grzegorz W. Ko?odko (Director, TIGER, WSPiZ)

George Vojta (Chairman, eStandards Forum, Inc.; Yale Center for Corporate Governance)

 

 

Organizers:
Prof. Grzegorz W. Ko?odko
George Vojta
Prof. Robert Rz?dca
Dr. Izabela Koladkiewicz
Dr. Oskar Kowalewski
Andrzej Bolesta