Seminaria

English version      

Jacek Szlachta
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Problemy absorpcji Funduszy Strukturalnych
i Funduszu Spójności w Polsce

Po akcesji cała Polska będzie mogła korzystać z instrumentów europejskiej polityki strukturalnej jako obszar Celu 1. W latach 2004-2006 z tytułu funduszy europejskich przewidywane są transfery na rzecz Polski na poziomie 11,4 mld euro (w cenach 1999 roku). Podstawą uruchamiania tych środków są dokumenty programowe - Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004-2006 jest pierwszym z nich.

Przyjęcie tych środków wymaga pokonania wielu barier absorpcji związanych m.in. z: przygotowaniem szeregu strategii, wygenerowaniem środków na współfinansowanie, zidentyfikowaniem i zbudowaniem projektów w odpowiednim formacie. Środki funduszy europejskich służące rozbudowie infrastruktury, rozwojowi kapitału ludzkiego i rozwojowi sektora produkcyjnego są wielką szansą dla Polski (wzrost PKB, zmiany na rynku pracy, zmiany strukturalne w gospodarce, transfer know-how, wzrost konkurencyjności). Efektywność ich absorpcji będzie miała wpływ na rozwiązania w kolejnym okresie programowania - latach 2007-2013.