Seminaria


    

Jacek Tomkiewicz

Polityka fiskalna a formowanie się kapitału w krajach posocjalistycznych

Posocjalistyczna transformacja jest procesem unikalnym w historii gospodarczej świata. To, czy okaże się ona sukcesem, w znacznej mierze będzie zależało od wyników gospodarczych, jakie osiągają i osiągną w przyszłości kraje, które reformują swoje systemy gospodarcze. Tempo wzrostu gospodarczego, które stanowi najważniejszy wskaźnik sukcesu gospodarczego w dużym stopniu zależy od tempa formowania się kapitału, bez którego niemożliwy jest długotrwały, zrównoważony makroekonomicznie rozwój. Wielkości takie jak poziom krajowych oszczędności i inwestycji, powinien więc stać w centrum zainteresowania polityków gospodarczych. Z tego punktu widzenia, warto pokusić się o zbadanie związków między instrumentami fiskalnymi stosowanymi w krajach posocjalistycznych, a tempem formowania się kapitału.