Seminaria


    

dr Małgorzata Runiewicz

Rola ochrony własności intelektualnej w pobudzaniu innowacyjności - doświadczenia wybranych krajów UE oraz Stanów Zjednoczonych. Implikacje dla Polski

Prawo własności intelektualnej jest istotnym elementem polityki ekonomicznej kraju mającym na celu pobudzanie do badania, innowacji technologicznej i kreatywności. Skuteczna ochrona własności intelektualnej może pobudzać innowacyjność gospodarki co najmniej na dwa sposoby: zwiększanie wpływów do budżetu państwa oraz zwrot kosztów z inwestycji w B+R, a także napływ inwestycji do sektorów wysokiej techniki (zwłaszcza bezpośrednich inwestycji zagranicznych - BIZ). Opinie, co do tego jak ma wyglądać skuteczna ochrona własności intelektualnej są podzielone. Wielu ekonomistów uważa, że tworzenie sztucznego monopolu, jakim jest patent jest korzystne z punktu widzenia długookresowego rozwoju gospodarki, ponieważ zyski z wprowadzenia nowych innowacyjnych rozwiązań znacznie przewyższają koszty, które należy ponieść w krótkim okresie. Paradoksalnie jednak, w krajach o najbardziej restrykcyjnym prawie (np. Węgry) odnotowuje się jednocześnie największy napływ BIZ do branż wysokiej techniki.

Do najbardziej zachęcających do patentowania należy zaliczyć system ochrony własności intelektualnej Stanów Zjednoczonych i Japonii. W świetle najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi Unia Europejska, w tym również Polska, tj. budowanie gospodarki opartej na wiedzy oraz poprawa międzynarodowej zdolności konkurencyjnej, ważnym jest omówić przyczyny małej wynalazczości wśród przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych (JBR) oraz uniwersytetów w Polsce.

Seminarium ma na celu przybliżenie istniejących różnic oraz podobieństw w systemach ochrony własności intelektualnej, najlepszych praktyk w dziedzinie prawnych zachęt do wynalazczości oraz wniosków i implikacji dla gospodarki polskiej.