Seminaria

   

 

Perspektywy przystąpienia przez Polskę do Unii Gospodarczej i Walutowej
(plan i główne tezy wystąpienia)

 

Abstrakt

 1. Formalno-prawne uwarunkowania akcesji do UGW

 2. W jakim stopniu Polska spełnia już tzw. nominalne kryteria konwergencji

 3. Czy i dlaczego Polska powinna dążyć do możliwie jak najwcześniejszego członkostwa w UGW

 4. Główne problemy na drodze do euro:

  (a) spełnienie kryterium deficytu sektora publicznego

  (b) uniknięcie przystąpienia do mechanizmu kursowego ERM-2 a następnie dokonania konwersji złotego na euro po zawyżonym kursie złotego

 5. Wnioski i rekomendacje:

  (a) kluczowe znaczenie podjęcia "drugiej fali" reform strukturalnych, w tym również i reformy finansów publicznych

  (b) mimo iż jak najwcześniejsze członkostwo w UGW jest wysoce pożądane nie należy wiązać sobie rąk ogłaszaniem z góry terminów naszej akcesji do ERM-2 i UGW

  (c) do czasu przystąpienia do ERM-2 najlepszym rozwiązaniem byłoby prowadzenie polityki sterowanego (kierowanego) kursu płynnego