Seminaria

English version      

Jan Czekaj

Kierunki ewolucji polityki pieniężnej w Polsce

Kierunki ewolucji polityki pieniężnej można analizować w dwojaki sposób: retrospektywnie oraz jako pożądany kierunek ewolucji w przyszłości. Oba te sposoby podejścia są ważne. Ocena dotychczasowego przebiegu procesów ekonomicznych oraz ocena skuteczności narzędzi polityki ekonomicznej wskazuje na błędy oraz pożądane kierunki zmian. W referacie omówione zostaną te dwa aspekty oceny polityki pieniężnej.

Analiza polityka pieniężnej w Polsce w okresie transformacji nie daje podstaw do jednoznacznej oceny jej skuteczności. O ile w okresie tym osiągnięto niekwestionowane sukcesy w zakresie stabilizacji cen, o tyle sposób, w jaki to osiągnięto budzi szereg zastrzeżeń. Dotyczą one przede wszystkim dwu kwestii:

  • skutków polityki pieniężnej dla koniunktury gospodarczej (zwłaszcza dynamiki PKB i zatrudnienia),
  • skuteczności w osiąganiu zakładanych celów polityki pieniężnej.

Najbliższe lata będą stawiały przed polityką pieniężną wiele nowych wyzwań. Polityka ta będzie musiała znaleźć właściwe rozwiązania problemów wynikających z:

  • przekształceń współczesnego systemu gospodarczego,
  • wymagań wynikających z przystąpienia do UE oraz do ERM2
  • zagrożeń wynikających z wzrastającej nierównowagi sektora finansów publicznych.

Skuteczność polityki pieniężnej w najbliższych latach w Polsce uzależniona będzie od tego, w jakim stopniu polityka ta potrafi współuczestniczyć w rozwiązywaniu tych trzech grup zagadnień.