Seminaria

   

 

Dr hab. Ryszard Michalski

W latach 1969-74 studiował ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim i SGPiS uzyskując magisterium na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Na tej samej uczelni zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych (1979) i uzyskał habilitację (1989), specjalizując się w zagadnieniach polityki gospodarczej i ekonomiki handlu zagranicznego.

W latach 1974-92 był pracownikiem naukowym Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS awansując od stanowiska asystenta-stażysty do docenta. W latach 1979-82 pracował w Dziale Polityki Gospodarczej IPPM-L KC PZPR, m.in. nad projektem całościowej reformy gospodarczej w tzw. grupie Balcerowicza. W okresie 1982-88 kierował Zakładem Krajów Socjalistycznych a następnie Zarządzania Handlem Zagranicznym w IKiC HZ. W latach 1985-87 był stypendystą Fulbrighta na Uniwersytecie Marylandu (USA). W końcu 1988 roku podjął pracę w Ministerstwie Finansów, pełniąc kolejno funkcje wicedyrektora departamentu, dyrektora departamentu i wiceministra odpowiedzialnego za problematykę zagraniczną, w tym za zadłużenie zagraniczne i liberalizację przepisów dewizowych. W okresie 1995-99 pracował w sektorze prywatnym (m.in. w PBR i VII NFI), a następnie w różnych jednostkach akademickich. Od roku 1999 jest profesorem nadzwyczajnym Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. W latach 2002-04 ponownie pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.