Seminaria


       

Władysław Baka

Rola i funkcje BFG w strukturze sieci bezpieczeństwa finansowego

  1. Podstawowe przesłanki, cele i struktura instytucjonalna sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych.

  2. Okoliczności utworzenia oraz główne cele i rozwiązania systemowe Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w świetle ustawy z 14 grudnia 1994 r. Pozycja BFG w strukturze sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce.

  3. Triada podstawowych funkcji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: funkcja gwarancyjna, funkcja pomocowa, funkcja analityczno-ostrzegawcza. Zasada najmniejszego kosztu działań stabilizujących.

  4. Działalność gwarancyjna Funduszu : zasady finansowania, podmiotowy i przedmiotowy zakres oraz limity gwarancji depozytów. Doświadczenia działalności gwarancyjnej w latach 1995 - 2004.

  5. Działalność pomocowa Funduszu: zasady finansowania, kryteria, formy i warunki udzielania pomocy bankom zagrożonym utratą wypłacalnosci przez BFG. Doświadczenia działalności pomocowej w latach 1995 - 2004.

  6. Kształtowanie się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania sektora bankowego i ich wpływ na kierunki przemian systemu gwarantowania depozytów, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Unii Europejskiej w tej dziedzinie.