Zespół


Historia
Zespół
Rada Naukowa
Współpracownicy
English version
     

Profesor zw. dr hab. Grzegorz W. Kołodko
Dyrektor

www.facebook.com/kolodko

Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych. W interdyscyplinarnych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi oraz teoretycznymi i praktycznymi problemami globalizacji i transformacji posocjalistycznej. Autor koincydencji teorii rozwoju.  

Absolwent warszawskiej SGH, Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER (www.tiger.edu.pl), wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz czołowych amerykańskich uniwersytetów: Yale, UCLA i Rochester, New York. Ekspert organizacji międzynarodowych, m. in. ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Doktor Honoris Causa zagranicznych uniwersytetów.
W 1989 roku uczestniczył w historycznych obradach Okrągłego Stołu, a w latach 1989-91 był członkiem Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-97, dzięki głębokim reformom systemowym i nieortodoksyjnej polityce rozwoju, doprowadził Polskę do rekordowego tempa wzrostu w Europie oraz do członkostwa w OECD. Pełniąc to stanowisko powtórnie w latach 2002-03 ponownie wprowadził gospodarkę na ścieżkę szybkiego wzrostu i odegrał ważną rolę w integracji Polski z Unią Europejską. W sumie w czasie, gdy kierował polską gospodarką, PKB na mieszkańca wzrósł o jedną trzecią. Za zasługi dla kraju odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Autor i redaktor naukowy 50 książek oraz ponad 400 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach, z czego ponad 160 po angielsku.
Maratończyk i podróżnik; zwiedził ponad 160 krajów.

 

 

Prof. dr hab. Marta Postuła

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie o specjalizacji Organizacja i Zarządzanie z wiodącym przedmiotem ekonomia w Prywatnej Wyższej Szkole Bussinesu i Administracji w Warszawie. Od 1999 roku pracuje w Ministerstwie Finansów przechodząc kolejne szczeble urzędnicze, poprzez doradcę wiceministra finansów do stanowiska Dyrektora Departamentu Reformy Finansów Publicznych.  Podstawowy zakres doświadczeń zawodowych związany jest z funkcjonowaniem systemu finansów publicznych w Polsce i na świecie, procesami budżetowymi i efektywnością wydatków publicznych.
W 2007 r. obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozprawę doktorską „Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji i integracji gospodarczej”. W przygotowaniu rozprawy studia literaturowe zostały wsparte osobistym doświadczeniem zawodowym. Celem pracy była analiza skuteczności strategii reform fiskalnych w Polsce i określenie uwarunkowań systemu fiskalnego wspierającego długookresowy rozwój społeczno-gospodarczego. W 2013 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w oparciu o przygotowaną publikacje „ „Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa”.
Jest autorką i współredaktorem publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz autorką ponad 50 innych publikacji naukowych. Uczestniczyła w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach i seminariach naukowych.
Bierze udział w pracach grupie roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), była również przedstawicielem Polski w grupie roboczej ds. jakości finansów publicznych.

(Lista publikacji)

E-mail: mpostula@kozminski.edu.pl

Prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz
Profesor w Centrum Badawczym TIGER i Katedrze Ekonomii Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. (więcej)

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, od 2001 roku pracownik naukowy w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (ALK).
W ALK pracuje w Centrum Badawczym Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER początkowo na stanowisku asystenta, obecnie profesora
i Dyrektora ds. Naukowych. Wykłada
w ALK (ekonomia, makroekonomia, ekonomia menedżerska, polityka gospodarcza, finanse publiczne) na studiach dyplomowych, podyplomowych (w tym MBA)
i doktoranckich, jest także profesorem wizytującym w kilku uczelniach europejskich. Autor opracowań
i ekspertyz przygotowanych na rzecz instytucji publicznych takich jak m.in. Ministerstwo Finansów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów czy Narodowy Bank Polski i firm komercyjnych.
W latach 2002-2003 pełnił funkcję Doradcy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, odpowiedzialny za reformy strukturalne w ramach systemu finansów publicznych.
W okresie 2009-2010 wykładowca w Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA), Europejskim Centrum Zarządzania Finansami Publicznymi
Przebywał kilkakrotnie na stażach badawczych (pozycja tzw. visiting scholar) w instytucjach zagranicznych, w tym m.in. na Stanford University w USA, Columbia University w USA, Harvard University w USA, OECD w Paryżu czy Brighton University
w Wielkiej Brytanii.Autor publikacji z dziedziny makroekonomii, polityki gospodarczej i finansów publicznych. 


Spis publikacji

Tel. +48 22 519 21 00 wew. 205
Fax. +48 22 519 22 65
E-mail: tomkiewj@tiger.edu.pl

 

Prof. ALK dr hab. Marcin Piątkowski
Adiunkt

Adiunkt w Centrum Badawczym TIGER, wykładowca ekonomii w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Starszy Ekonomista w Banku Światowym w Warszawie. Były Główny Ekonomista PKO BP (2008). Ekonomista w Departamencie Europejskim i Doradca Dyrektora Wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie (2004-08). Doradca wicepremiera i ministra finansów RP (2002-03). Doktor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i magister Szkoły Głównej Handlowej. Komentator ekonomiczny, publicysta w prasie polskiej i zagranicznej. Zainteresowania badawcze: polska i światowa gospodarka, polityka fiskalna, społeczeństwo informacyjne, polityka zagraniczna. (więcej)

CV

Blog: www.marcinpiatkowski.com

Tel. +48 22 5192 108
Fax. +48 22 5192 265
E-mail: mpiatek@tiger.edu.pl

 

Prof. ALK dr hab. Małgorzata Runiewicz-Wardyn

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarce i Polityczne. W latach 2001-2004 doktorantka w Zakładzie Badań nad Gospodarką Państw Bałtyckich 
w Instytucie Gospodarki Światowej SGH.

W 2003r. ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Do głównych zainteresowań naukowo-badawczych należą: czynniki oraz miary konkurencyjności międzynarodowej regionów; gospodarka oparta na wiedzy; klastry technologiczne oraz regionalne systemy innowacji, polityka innowacyjna oraz transfer technologii
w regionie.

Od 2004r. jest pracownikiem naukowym oraz wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dwukrotnie przebywała na stażu badawczym w ramach Postdoctoral Visiting Fellowship Program
w Center of European Studies of Harvard University oraz
w Institute of Urban and Regional Development w Berkeley University. Odbyła staże zawodowe w Instytucjach Unii Europejskiej oraz w programach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP) w Brukseli, Warszawie i Wilnie. W latach 2014-2015 była Profesorem wizytującym (Visiting Professor) na Université Libre de Bruxelles w Brukseli.

W listopadzie 2014r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia.

Jest autorką 8 monografii oraz autorką ponad 38 innych publikacji naukowych; koordynatorem i współautorem 6 projektów badawczych Komisji Europejskiej z zakresu oddziaływania gospodarki elektronicznej na rozwój społeczno-gospodarczy oraz konkurencyjność gospodarek i regionów krajów Unii Europejskiej.

(lista publikacji)
(CV)

Tel. +48 22 519 21 08
Fax. +48 22 519 22 65
E-mail: mruniewi@tiger.edu.pl

Dr Grzegorz Malinowski
Adiunkt

Adiunkt w Centrum Badawczym TIGER, doktor ekonomii, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, specjalność: zarządzanie finansami oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, specjalność: filozofia.(więcej)

E-mail: grzesiekmalinowski@gmail.com

Mgr Sergiej Druczin
Asystent

Asystent w Centrum Badawczym TIGER, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent zarządzania i ekonomii na ALK. Posiada doświadczenie w zakresie analiz makroekonomicznych oraz analiz rynkowych. Jest także pracownikiem Polskiego Instytutu Ekonomicznego, gdzie pełni funkcję starszego analityka w zespole makroekonomii, zajmując się bieżącą analizą gospodarki polskiej oraz światowej.

E-mail: sdruchin@gmail.com