Aktualności | O nas | Misja | Konferencje | Seminaria | Publikacje | "Tygryski" | Kontakt | Linki | Mapa serwisu

 

Konferencje

 

Szkic programu naukowego

Autorzy

Referaty

Streszczenia

Sponsorzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych

 

 

 

 

 

 

14-15 marzec 2002

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecenas projektu:

 

Sponsor:

 

 

 

 

Pierwsza konferencja Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, afiliowanego przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (WSPiZ) w Warszawie, pt. "Nowa gospodarka' i jej implikacje dla długoterminowego wzrostu w krajach posocjalistycznych", która odbyła się w dniach 29-30 marca 2001 r. w WSPiZ w Warszawie, przedstawiła ogólne uwarunkowania rozwoju tzw. nowej gospodarki w krajach posocjalistycznej transformacji, zarysowała dla celów porównawczych aspekty jej rozwoju w krajach wysoko rozwiniętych oraz zanalizowała potencjalne implikacje trwającej rewolucji internetowej dla rozwoju społeczno-gospodarczego krajów posocjalistycznych. Owocem tych badań i konferencji jest opublikowana latem 2001 roku praca zbiorowa przygotowana pod redakcją naukową profesora Grzegorza W. Kołodko ("'Nowa gospodarka' i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych", Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2001, s. 400).  

        Fenomen "nowej gospodarki", kompleksu nowych rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych,  niewątpliwie daleki jest jednak od pełnego wyjaśnienia.  Istnieje więc potrzeba prowadzenia dalszych badań, w szczególności dotyczących wzajemnych związków pomiędzy dodatkowymi szansami dla przyśpieszonego rozwoju stworzonymi przez "nową gospodarkę" a starymi problemami rozwojowymi, związanymi z istniejącymi barierami strukturalnymi, instytucjonalnymi i technologicznymi, z którymi borykają się kraje rynków wyłaniających się (ang. emerging markets), w tym kraje posocjalistyczne.

        "Nowa gospodarka" daje możliwości znaczącego podniesienia wydajności gospodarowania zarówno na poziomie mikro, jak i makro. Otwarty charakter trwającej rewolucji technologicznej, najdobitniej uosabiany przez Internet, umożliwia wykorzystanie nowych zdobyczy technologii przez kraje mniej rozwinięte, bez konieczności ponoszenia przez nie pełni kosztów kreacji nowych rozwiązań. Stwarza to ogromną szansę znaczącego przyśpieszenia tempa rozwoju gospodarczego i szybkiego odrabiania wielopokoleniowych opóźnień rozwojowych.

        Stoi przed nami jednak wiele pytań dotyczących stopnia, sposobów, instrumentów i możliwości wykorzystania korzyści płynących z rewolucji technologicznej dla rozwiązania starych problemów rozwoju gospodarczego. Jak w pełni wykorzystać te możliwości? Czy i  jaki wpływ może mieć "nowa gospodarka" na przyśpieszenie długofalowego tempa wzrostu gospodarczego w krajach posocjalistycznych? Czy można w pełni wykorzystać nowe technologie mimo istniejących braków infrastrukturalnych, instytucjonalnych i ludzkich? Czy istnieje punkt krytyczny w rozwoju "nowej gospodarki", dopiero po przekroczeniu którego korzyści rewolucji technologicznej stają się dostępne? Czy Internet zamiast zmniejszyć, zwiększy dystans rozwojowy pomiędzy nie tylko krajami wysokorozwiniętymi a krajami posocjalistycznymi, ale również w obrębie gospodarek transformujących się?

W tym kontekście rysuje się pięć grup zagadnień, których analiza może przyczynić się pełniejszego wyjaśnienia szans i wyzwań, jakie dla rozwoju krajów posocjalistycznych stwarza "nowa gospodarka".

1.      Wpływ "nowej gospodarki" na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego w krajach  rynków wyłaniających się, w tym zwłaszcza posocjalistycznych.

2.      Wpływ procesu globalizacji i internacjonalizacji rynków kapitału, towarów i usług oraz siły roboczej na dyfuzję owoców rewolucji technologicznej z krajów wysoko rozwiniętych do krajów posocjalistycznych i rozwijających się.

3.      Uwarunkowania rozwoju w krajach transformacji kompleksu nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych (ang. information and communication technologies - ICT), kreacji specyficznych umiejętności siły roboczej oraz wykorzystania nowych technologii w pozostałych sektorach produkcyjnych i usługowych. Implikacje dla rozwoju e-biznesu i jego rola w przyśpieszeniu procesu mikroekonomicznej restrukturyzacji, również w sektorze przedsiębiorstw państwowych.

4.      Rola państwa w rozwoju "nowej gospodarki", w szczególności dotycząca kwestii edukacyjnych, regulacyjnych i instytucjonalnych: wspierania podnoszenia jakości kapitału ludzkiego, budowy nowych instytucji, wprowadzania nowych regulacji formalno-prawnych, gwarancji bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i walki z "cyfrową przestępczością" oraz ochrony prywatności i własności intelektualnej. Uwarunkowania rozwoju "e-government" i jego rola we wspieraniu rozwoju "nowej gospodarki".

5.      Rola organizacji międzynarodowych w upowszechnianiu zdobyczy rewolucji internetowej i odrabianiu zaległości rozwojowych w krajach gospodarek posocjalistycznych i wyłaniających się.

 

 

Na tak postawione pytania spróbuje znaleźć odpowiedzi druga edycja projektu badawczego pt. "'Nowa gospodarka' i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych". W ramach tego projektu badawczego powstanie około dwadzieścia naukowych referatów. Kulminacją projektu badawczego będzie konferencja, która odbędzie się w dniach 14-15 marca 2002 roku w siedzibie WSPiZ w Warszawie. Podobnie jak w pierwszej edycji konferencji w projekcje badawczym uczestniczyć będą czołowi eksperci ze świata nauki i biznesu, z kraju i z zagranicy, reprezentujący takie międzynarodowe instytucje i organizacje, jak OECD, Bank Światowy, ONZ-owski Światowy Instytut Badań Rozwoju Gospodarczego (UNU/WIDER) oraz uczelnie, m. in. London Business School i WSPiZ. Zaproszeni eksperci reprezentować będą m. in. Chiny, Białoruś, Indie, Chile, Izrael, Rosję, Węgry i Polskę.

Oprócz autorów referatów w konferencji uczestniczyć będzie szerokie grono zaproszonych ekonomistów, polityków, biznesmenów, studentów oraz przedstawicieli prasy, radia i telewizji.

        Podobnie jak w pierwszej edycji projektu, dorobek konferencji zostanie opublikowany w formie książki w języku polskim wydanej przez Wydawnictwo WSPiZ oraz w publikacji w języku angielskim.

 

 

*       *       *

 

Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, afiliowane przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (WSPiZ - www.wspiz.edu.pl), jest niezależnym i interdyscyplinarnym instytutem naukowym założonym w sierpniu 2000 roku z inicjatywy prof. Andrzeja K. Koźmińskiego, Rektora WSPiZ, oraz prof. Grzegorza W. Kołodko, wicepremiera i ministra finansów RP w latach 1994-97, który został Dyrektorem TIGER-a. Prof. Robert A. Mundell, Laureat Nagrody Nobla z Ekonomii w 1999 roku, jest Przewodniczącym Rady Naukowej, która skupia wybitnych ekonomistów z całego świata, od Tanzanii, Rosji, Indii, Chiny przez Kanadę, USA, Chile i Włochy aż po Węgry i Polskę. Nazwa TIGER pochodzi od skrótu jego angielskiej nazwy: Transformation, Integration and Globalization Economic Research.

Misją TIGER-a jest prowadzenie badań nad procesem posocjalistycznej transformacji gospodarek krajów europejskich i azjatyckich, integracji krajów posocjalistycznych z Unią Europejską i światową gospodarką oraz ekonomicznych, społecznych i politycznych aspektów globalizacji w krajach gospodarek wyłaniających się (emerging markets).

W ramach swojej działalności TIGER organizuje konferencje i seminaria naukowe, publikuje na potrzeby szerokiego kręgu odbiorców akademickich, gospodarczych i politycznych książki i TIGER Working Paper Series prezentujące rezultaty badań naukowych prowadzonych przez TIGER-a oraz współpracujących naukowców i instytucje. Centrum jest również patronem Koła Naukowego "Tygryski", dzięki któremu studenci mają możliwość bezpośredniego udziału w działalności TIGER-a.

Wszystkie informacje i najświeższe wiadomości dotyczące TIGER-a dostępne są na stronie internetowej www.tiger.edu.pl

 

 

 

T I G E R

 

Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego

Biuro europejskie: ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa,

tel. (0-22) 519-2108; fax. (0-22) 814-0870

Biuro amerykańskie: 953 Rumson Road, Rochester, NY 14616, USA

Tel: +1 (716) 621-0875, Fax: +1 (801) 729-0475

e-mail: tiger@tiger.edu.pl

, web site: www.tiger.edu.pl