Czat z wicepremierem prof. Grzegorzem W. Kołodko z 16 czerwca 2003 - zapisPublikacje
Książki
Eseje
Working Papers
Artykuły
Wywiady
CV
Kontakt

     

Moderator: Witamy Państwa na czacie z wicepremierem, prof. Grzegorzem W. Kołodko. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

Marcell: Czy rzeczywiście PKB wynosi już 2,9% ?
prof_Grzegorz_Kolodko: Chodzi o wzrost PKB , gdyż jego wielkość albo dokładniej wartość w tym roku przekracza 800 mld zł. Co zaś do tempa wzrostu to - zważywszy, że produkcja przemysłowa rośnie w tym kwartale o ok. 7%, odbiło się od dna budownictwo mieszkaniowe, rośnie wartosć usług - to zaiste sięga on już 3%. Teraz chodzi o to, aby tę dynamikę utrzymać i temu właśnie ma służyć realizacja Programu Naprawy Finansów Rzeczypospolitej.
prof_Grzegorz_Kolodko: To przyspieszenie nie spada na z niebios, ale jest skutkiem przeprowadzonej z powodzeniem operacji oddłużenia przedsiębiorstw, zwiększonych odpisów amortyzacyjnych, realizacji dobrego budżetu stabilizacji i rozwoju. Jednakże tendencje te nie są jeszcze dostatecznie ugruntowane.

 

Bogdan: Czy uwaza Pan, ze wprowadzenie podatku liniowego byloby dobrym rozwiazaniem dla polskiej gospodarki?
prof_Grzegorz_Kolodko: Tzw. podatek liniowy - tzw., ponieważ w przypadku zachowania jakiejkolwiek kwoty wolnej od opodatkowania, rozwiązanie to także ma charakter progresywny i podatnicy o różnym poziomie dochodów płaciliby różne efektywne stawki podatkowe - jest złym rozwiązaniem. Dlatego też znalazł on zastosowanie w bardzo znikomej ilosci krajów. W Polsce jego ewentualne wdrozenie - do czego zresztą nigdy nie dojdzie - spowodowa łoby albo drastyczne ograniczenie dochodów...
prof_Grzegorz_Kolodko: ... budżetowych, albo wymagałoby podniesienia podatków pośrednich, np. VAT. W ten sposób skorzystaliby wiele nieliczni, a straciliby wiele liczni. Jest możliwe wprowadzenie podatku liniowego przy utrzymaniu dotychczasowych dochodów budżetu np. przy kwocie wolnej w wysokości minimalnej płacy, tj. 800 zł miesięcznie. Wówczas wszakże taki podatek musiałby wynosić 28,7%. Gdyby zaś kwota wolna miała wynosić 1000 zł miesięcznie, to podatek liniowy musiałby być ustalony na bardzo wysokim pułapie 37,6%. Jeśli zaś..
prof_Grzegorz_Kolodko: ... trzymać się propozycji Rady Przedsiębiorczości - skądinąd popieranej przez niektórych członków Rządu i część SLD - aby kwota wolna wynosiła 4000 zł, to przy zapewnieniu dotychczasowych dochodów budżetu, stawka podatku musiałaby wynieść 21,5%. Nie oznacza to nic innego, jak próbę przejęcia części dochodów ludności średnio i niżej uposażonej przez ludzi bogatszych...
prof_Grzegorz_Kolodko: Nawet gdyby pójść na takie rozwiązanie, to dla gospodarki i rozwoju nic z tego by nie wynikało.

 

Basia: Czym sie według Pana różnił ostatni rok od lat "Strategii dla Polski" 1994-97?
prof_Grzegorz_Kolodko: Przede wszystkim tym, że gdy rok temu podejmowałem się swojej misji produkcja spadała. Przypomnijmy, że w drugim kwartale ubr. obniżył się jej poizom bezwzględny o 0,4%. Istniało olbrzymie ryzyko dalszego narastania bezrobocia, nawet powyżej 20%. Obecnie - m.in. wskutek oddłużenia wielu firm i dobrego budżetu - producja przemysłowa rośnie realnie o nie mniej niż 7% w tym kwartale (a w maju w granicach 8 do 9%), a bezrobocie na koniec czerwca jest niższe aż o 175 tys. osób w porównaniu z momentem szczytowym.
prof_Grzegorz_Kolodko: Okres ten to także zwieńczone sukcesem negocjacje w sprawie naszego członkostwa w Unii Eurpejskiej. W ramach tych negocjacji zapewniliśmy korzystne warunki finansowe i budżetowe, w tym zwłaszcza kompensatę płatną przez budżetu UE do naszego budżetu. Tylko w przyszłym roku daje nam to aż 2,4 mld zł. Rok ten różnił sie takze od poprzednich lat bardziej skomplikowaną wewnętrzną sceną polityczną, która bynajmniej nie ułatwiała prowadzenia polityki gospdarczej...
prof_Grzegorz_Kolodko: Pomimo to udało się osiągnąć więcej, niż to rok temu zakładano. I pod tym względem ten rok nie różni się od lat 1994-97, gdyż wówczas też osiągnięto więcej, niż to zakładano. Tak więc ani wtedy, ani teraz nie byłem nadmiernym optymistą.

 

Nevada: Czy reforma samorządowa ma szanse do pełnej realizacji w przypadku niezrealizowania PNFR?
prof_Grzegorz_Kolodko: Nie. Ona stanowi jeden z jej podstawowych filarów. Co więcej, ta ustrojowa reforma, która - w odróżnieniu od całego PNFR - jest intencjonalnie popierana przez Rząd i jego partyjne, SLD i UP, zaplecze wymaga realizacji innych fundamentalnych elementów tego kompleksowego programu. W szczególności chodzi o realizację postulowanych zmian w systemie podatkowym, a zwłaszcza likwidację ulg i zwolnień od podatków osobistych...
prof_Grzegorz_Kolodko: Biorący się stąd strumień pieniędzy ma zasilić właśnie finanse samorządów, przede wszystkiem po to, aby zwiększyć naszą zdolność do absorbcji funduszy z Unii Europejskiej. Innymi słowy reforma samorządowa nie może być dobrze zrealizowana, jeśli miałyby nie zostać zaakceptowane rozwiązania zaproponowane w PNFR w zakresie systemu podatkowego. Trzeba być świadomym, że są to działania zaprogramowane na najbliższe 4 lata, stąd też trzeba starać się, aby nie zatrzymać się po dokonaniu pierwszego kroku odnoszącego
prof_Grzegorz_Kolodko: ... się tylko do roku 2004.

 

nutria: Jak Pan ocenia z perspektywy czasu program restrukturyzacji przemysłu?
prof_Grzegorz_Kolodko: Pozytywnie. Jak szacują sami przedsiebiorcy, uratowaliśmy w ten sposób około 210 tys. miejsc pracy. Co więcej, to jest jedna z głównych przyczyn odwrócenia niekorzystnych tendencji w sferze realnej i obserwowanego z taką wyrazistością przyspieszenia tempa wzrostu. A fakt, że dochody do budżetu z tytułu wnoszenia opłat restrukturyzacyjnych są mniejsze niż zaplanowane, ma nieistotnie znaczenie. Nigdy bowiem cele fiskalne nie przyświecały temu przedsięwzięciu, ale właśnie zamiar chronienia miejsc pracy, ...
prof_Grzegorz_Kolodko: poprawa płynności przedsiębiorstw i stworzenie im możliwości akumulacji finansowej i ekspansji produkcji, zwłaszcza w obliczu szkodzącej im, nadmiernie restrykcyjnej, polityki pieniężnej.

 

nutria: Czy żałuje Pan swojej decyzji wejścia do polityki?
prof_Grzegorz_Kolodko: Nie, ponieważ wspólnym wysiłkiem - i za to Państwu serdecznie dziękuję - udało nam się osiągnąć niemało. Wolałbym, gdybyśmy zrobili jeszcze więcej, ale polityka - ta nieekonomiczna - utrudniała to. Kończę wobec tego swoją powtórną misję w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Co można było zrobić -zrobiłem.

 

maryjanek: Czy to prawda że zamierza Pan wystartować w tegorocznym maratonie warszawskim?
prof_Grzegorz_Kolodko: Nie sądzę. Podczas pracy w Rządzie przebiegłem 4 maratony, z czego 2 w tym roku (Los Angeles i Wiedeń). Przebiegnę jeszcze dwa - bo chcę biegać cztery rocznie - w tym jeden w Polsce, ale chyba nie w Warszawie. Choć i na to nadejdzie czas. Najbliższy maraton biegnę z dala stąd za 48 dni.

 

damian: Kiedy Panie Profesorze przyjedzie Pan do Krakowa na AE?
prof_Grzegorz_Kolodko: Jak tylko Państwo zaprosicie!

 

Brat: Co uważa Pan za swoją największa porażkę w ciągu ostatniego roku?
prof_Grzegorz_Kolodko: To że uwierzyłem tym, którym wierzyć nie warto.

 

Marcell: Czy jeżeli PNFR będzie realizowany wzrost gospodarczy za rok osiągnie 5%, i jak to się będzie przekładać na stopę bezrobocia?
prof_Grzegorz_Kolodko: Tak jest, tak będzie. Ale PNFR MUSI być realizowany w swoim zasadniczym kształcie. Wówczas bezrobocie w końcu przyszłego roku może być niższe o ok. 200 tys. osob. I także dlatego - a może przede wszystkim dlatego! - warto ten program urzeczywistniać. Jeśli moi nastepcy pójdą tą drogą, to zawsze mogą liczyć na moje życzliwe wsparcie.

 

sebastian: Czy kurs EUR/PLN jest już konkurencyjny dla polskiej gospodarki?Płace w EUR są ciągle wyższe w Polsce niż np. w Czechach czy na Węgrzech.
prof_Grzegorz_Kolodko: Obecny kurs złotetgo do Euro gwarantuje opłacalność sektora eksportowego i - zniechęcając do importu - nakręca także koniunkturę na wyroby krajowe, które substytuują produkty dotychczas sprowadzane z zagranicy. To, oczywiście, dodatkowy czynnik stymulujący wzrost gospodarczy...
prof_Grzegorz_Kolodko: Ale ten kurs nie jest trwały. Z jednej strony wystepuje wciąż tendencja do aprecjacji złotego, która wynika zarówno z zbliżania się Polski do Unii Europejskiej, jak i zbyt wysokich stóp procentowych NBP, z drugiej zaś strony niestabilna sytuacja polityczna i brak jasności co do kierunków polityki gospdarczej Rządu może powodować tendencję do dalszego spadku kursu złotego...
prof_Grzegorz_Kolodko: Wiele teraz zależeć będzie od tego, jaki ostatecznie kształt przybierze przyszłoroczny budżet. Jeśli Rząd będzie konsekwentny i uszanuje swoje decyzje, to budżet oparty będzie o przyjęte już przez Radę Ministrów założenia do budżetu na rok 2004. Wówczas deficyt spadnie z obecnego poziomu ok. 4,8 do ok. 3,8 (w warunkach porównywalnych 5,2%) w roku przyszłym. Konsekwenkcja w realizacji polityki wynikającej z przyjętych założeń z pewnością wpływać będzie stabilizująco na oczekiwania rynku, a tym samym...
prof_Grzegorz_Kolodko: ...niwelować będzie wahania kursu. Mam nadzieję, że Rząd nie odejdzie od przyjętych założeń do przyszłorocznego budżetu.

 

kasia: Panie Profesorze, które ze wskaźników obrazujących tendencje wzrostu gospodarki polskiej mogą ulec szybkiemu pogorszeniu w przypadku nie zrealizowania PNFR ?
prof_Grzegorz_Kolodko: W pierwszej kolejności wskaźniki finansowe, zwłaszcza poziom deficytu budżetowego i w ślad za tym wielkość długu publicznego. Wkrótce potem, niestety, wytrącona zostałaby obecna dynamika i tempo wzrostu znowu by gasło, a bezrobocie rosło. Ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Bo dojść nie musi. Wystarczy, bagatela, by realizować PNFR.

Moderator: Szanowni Państwo, ostatnie trzy pytania.

 

Nerw: Jakie są Pana plany wakacyjne?
prof_Grzegorz_Kolodko: Większość czasu będę pracował, ale na przełomie lipca i sierpnia - tak jak to już wcześniej zaplanowałem - chcę pojechać z żoną i córkami (o ile pies i kot się zgodzą) - do Afryki. A potem też będę podróźował, łącząc wszakże już te wojaże z pracą badawczą oraz wykładami i seminariami. Będę też dużo czytał i trochę pisał. No i oczywiście codziennie biegał.

 

ways: Czy będzie Pan nadal częstym gościem czatów internetowych organizowanych przez różne portale?
prof_Grzegorz_Kolodko: Rzadko, na pewno rzadziej niż tu, gdzie chętnie przebywałem razem z Państwem.

 

ways: Czy odczuwa Pan, że pańska misja powiodła się w 100%?
prof_Grzegorz_Kolodko: Z pewnością nie w 100 procentach, ale cieszę się, że ta "mission impossible" okazała się możliwa. Jesteśmy w Unii Europejskiej (no, prawie), produkcja rośnie, bezrobocie spada, inflacji nie ma, jest za to Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej. Państwo oceńcie, ile pozostaje do tych 100 procent.
prof_Grzegorz_Kolodko: Zapraszam za tydzień na swoją uczelnię - WSPiZ im. Leona Koźmińskiego; www.wspiz.edu.pl - dokładnie we wtorek, 24 bm. w samo południe na konferencję prasową, na której przedstawię raport "Bilans otwarcia - bilans zamknięcia". A nieustannie zapraszam na naszą stronę internetową - Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER - pod adresem www.tiger.edu.pl
prof_Grzegorz_Kolodko: A Państwu za wszystko bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i życzę szczęścia.