Prof. zw. dr hab. Marta Postuła - Publications


     PUBLICATION LIST


 1. Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.
 2. Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 3. Instrumenty zarządzania finansami publicznymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015
 4. Racjonalizacja wydatków publicznych a podstawowe funkcje państwa, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012
 5. Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji integracji gospodarczej, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007
 6. Efektywne zarządzanie finansami sektora publicznego jako czynnik długotrwałego wzrostu gospodarczego, s. 319–333, rozdział [w:] Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, Kołodko G. (red.), TIGER Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 7. Członkostwo w UE a system finansów publicznych w Polsce, s. 37–61, rozdział [w:] Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, Tomkiewicz J. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 8. Effective Public Finance management as a Factor of Long-term Growth, s. 99–115, rozdział [w:] Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, Kołodko G. (ed.), Ashgate Publishing Ltd., London 2005.
 9. Polubić banki, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 10. System finansów publicznych a absorpcja środków z budżetu UE, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 1 (84), styczeń–luty 2007.
 11. W tyglu naszych finansów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007. Książka wydana na podstawie przygotowanej rozprawy doktorskiej.
 12. Public Finances Effective Management as a Factor of Long-term Economic Growth – Polish Experience, s. 33–49, rozdział [w:] Improving Public Investment Management for Large-Scale Government Projects: Focusing on the Feasibility Studies, KDI, Seul, Korea 2007.
 13. Nowe propozycje w zakresie finansów publicznych, a system kontroli jakości finansów publicznych, artykuł [w:] „Kontrola zarządcza w sektorze publicznym”, Wydawnictwo Beck, grudzień 2007.
 14. Standardy kontroli finansowej w jednostkach, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa grudzień 2007.
 15. Procedury wykorzystania środków unijnych, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa luty 2008.
 16. Budżet zadaniowy w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, EIPA, Warszawa 2008 (współredaktor naukowy Perczyński P.), Książka została ponownie opublikowana, jako wydanie II w maju 2010 r.
 17. Rola ewaluacji w budżetowaniu zadaniowym, s. 41–61, rozdział [w:] Ewaluacja wobec wyzwań stojących przed sektorem finansów publicznych, Haber A., Szałaj M. (red.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 18. Zasadnicze działania w obszarze nowego zarządzania finansami publicznymi w Polsce, s. 112–125, rozdział [w:] „Finanse 2009 – Teoria i praktyka. Finanse publiczne I”, Lubińska T., Szewczuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 19. Możliwości zastosowania instytucji kontrolnych w funkcjonowaniu budżetu zadaniowego, artykuł [w:] „Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami”, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2009.
 20. Wdrażanie budżetu zadaniowego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009, (współredaktor naukowy Perczyński P.)
 21. Likwidacja jednostek, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 11 (36), Wrocław, listopad 2009.
 22. Planowanie wieloletnie w jednostkach sektora finansów publicznych, artykuł [w:] „Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Ekonomiczne problemy usług” nr 29, Zeszyty Naukowe nr 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 23. Budżet zadaniowy – nowe możliwości dla polskich finansów publicznych, artykuł [w:] „INFOS Zagadnienia społeczno-gospodarcze”, nr 14 (84), Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu Warszawa 2010 (współautor Perczyński P.)
 24. Performance budget in Poland, Perczyński P. (ed.), Ministry of Finance, Warsaw 2010.
 25. Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi, s. 199–216, rozdział [w:] Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, cz. II, Owsiak S. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 26. Nowoczesne instrumenty w zarządzaniu finansami publicznymi w Polsce, s. 107–117, rozdział [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, Alińska A., Pietrzak B. (red.), wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 27. Budżet zadaniowy w Polsce – doświadczenia, s. 83–108, rozdział [w:] Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej, Ruśkowski E. (red.), Temida2, Białystok 2011.
 28. Reguły fiskalne na świecie i w Polsce, artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 5/2011, wrzesień–październik 2011.
 29. Polityka fiskalna w krajach Unii Europejskiej, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”, nr 10, Warszawa 2011.
 30. Amelioration et developpement du budget par objectifs en Pologne, artykuł [w:] „Revue Francaise de Finance publiques”, N 114, France 2011.
 31. Budżet zadaniowy w Polsce, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 89, Seria „Administracja i Zarządzanie” (16) 2011 (współautor Podstawka M.)
 32. Agencja Nieruchomości Rolnych planowanie finansowe dziś i wyzwania na przyszłość, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 6 (55), Warszawa 2011.
 33. Przesłanki wykorzystania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w kreowaniu i realizacji polityki rozwoju regionalnego w Polsce, s. 155–170, rozdział [w:] Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową, Siedlecka A. (red.), Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2011.
 34. Narzędzia usprawnienia procesów budżetowych w krajach OECD, artykuł [w:] Kwartalniku Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” nr 4 (8)/2011/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 35. System podatkowy – rozwiązania Unii Europejskiej i Polski w okresie po kryzysie, artykuł [w:] „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”, nr 94, Warszawa 2011.
 36. Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 01/03, Taxpress, Warszawa 2012.
 37. Europejska optymalizacja rozwoju gospodarczego. Szanse i wyzwania, s. 165–180, rozdział [w:] Zarządzanie ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Raczkowski K. (red.), Wolters Kluwer Polska Spółka, Warszawa 2012.
 38. Efektywne zrządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizacje funkcji państwa, artykuł [w:] „Ekonomia Menedżerska” nr 1/2012, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków 2012.
 39. Possibilities for optimal fiscal policy-making in the European Union, artykuł [w:] „Research in World Economy”, Vol. 3, No. 2, Sciedu Press, Canada 2012.
 40. Skutki finansowe projektów ustaw przyjętych przez Radę Ministrów, artykuł [w:] „Kontrola Państwowa” nr 1/2012, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012.
 41. Ustalenia projektu Strategii Rozwoju Kraju 2020 a wieloletnie planowanie finansowe, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria „Administracja i Zarządzanie”, Siedlce 2012.
 42. Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków wydanie I, Oficyna Wydawnicza SGH, CeDeWu.pl, Warszawa 2012. (współredaktor naukowy dr Woźniak B.), 50%/50%. W publikacji tej jestem autorem również rozdziału Aktualne doświadczenia Austrii we wprowadzaniu budżetu zadaniowego.
 43. Rachunkowość podstawą sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012.
 44. Euro 2012 wyzwaniem organizacyjnym dla Polski, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, nr 7(56), Warszawa 2012.
 45. Dylemat długu publicznego w polityce fiskalnej na początku XXI wieku, artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”, Warszawa 2012.
 46. Kultura elementem budowania kapitału ludzkiego wykorzystywanego przez przedsiębiorstwa, artykuł [w:] „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3/2012, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 47. Rola państwa w gospodarce a prowadzona polityka podatkowa, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 7 (204) 2012, Warszawa 2012.
 48. Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012 (współautor Winiarska K.).
 49. Wyznaczanie celów i mierników z ich wykonania elementem kontroli zarządczej, rozdział [w:] Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Winiarska K. (red.), Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., Warszawa 2012.
 50. Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, artykuł [w:] „Finanse publiczne”, nr 08/10, Taxpress, Warszawa 2012.
 51. Wpływ pokusy nadużycia na nieskuteczność Paktu Stabilności i Wzrostu, rozdział (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, prof. dr hab. Opolski K., mgr Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 52. Metody przeciwdziałania kryzysowi finansów publicznych na poziomie Unii Europejskiej i w Polsce (w szczególności w odniesieniu do sektora samorządowego), rozdział [w:] „Annales. Sectio H. Oeconomia”, Szołno-Koguc J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
 53. Nowe regulacje w polityce fiskalnej na poziomie UE a polskie prawodawstwo, artykuł [w] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 9/2012, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 54. Zmiany w zarządzaniu finansami publicznymi w okresie zawirowań na rynkach finansowych, rozdział [w:] Stabilność systemu finansowego – instytucje, instrumenty, uwarunkowania, Alińska A., Pietrzak B. (red.), Warszawa, Wydawnictwo CeDeWu 2012.
 55. Budżet zadaniowy w Polsce – osiągnięcia i wyzwania, rozdział [w:] Budżet zadaniowy, Marchewka-Bartkowiaki K., Springer Z. (red.), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.
 56. Medium-term planning as a tool to boost budgetary frameworks in the EU state members, artykuł [w] Roczność i wieloletniość w finansach publicznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Białystok 2013.
 57. Ocena sprawności działania państwa w odniesieniu do skali wydatków artykuł [w:] „Master of Business Administration”, nr 2(121), Warszawa 2013.
 58. Rachunkowość jako podstawa sprawozdawczości w układzie zadaniowym – najnowsze rozwiązania, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 757; Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 58. „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, Gos W. (red.), Szczecin 2013.
 59. Problem rozliczalności w zarządzaniu wydatkami publicznymi, rozdział [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 766; „Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Nr 62. „Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Finanse publiczne, instrumenty rynku finansowego”, Zarzecki D. (red.), Szczecin 2013.
 60. Evaluation of the effectiveness and efficiency of the Customs Service, using the methods of management by objectives, artykuł [w:] „Monitor prawa celnego i podatkowego”, nr 5 (214) 2013, Warszawa 2013.
 61. External and Internal Circumstances for the Use of Numerical Fiscal Rules in Poland, artykuł [w:] International Journal of Advances in Management and Economics, 2013.
 62. Nowe rozwiązania unijne w zakresie procedury nadmiernego deficytu nakładanej na kraje członkowskie, (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy integracji gospodarczej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 63. The effect of public transfers on an economic system, rozdział [w:] The economic security of business transactions. Managemenet in business., Raczkowski K., Schneider F. (red.), Charridge Books Oxford, Oxford 2013.
 64. Korekta fiskalna narzędziem utrzymania finansów publicznych w równowadze, artykuł [w:] Rola podmiotów sektora publicznego, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w kreowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju, Adamek J., Orzeszko T. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2013, nr 297, Wrocław 2013.
 65. Konsolidacja fiskalna w trakcie prac nad corocznym budżetem państwa, artykuł [w:] „Oeconomia copernicana nr 4”, Toruń 2013.
 66. Aspekty zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze publicznym w odniesieniu do tego procesu w przedsiębiorstwie; rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, Turyna J., Rak J. (red.), Uniwersytet Warszawki Wydział Zarządzania, Warszawa 2013.
 67. Модернізація системи публічних фінансів та запровадження нової моделі управління Молдован О. О., Постула М.; Стратегічні пріоритети 2014 випуск 2 (31).
 68. Multiannual budgetary framework – polish experiences, artykuł [w:] Białostockie Studia Prawnicze, Zeszyt 16, Białystok 2014.
 69. Wybrane aspekty badania efektywności jako kryterium w zarządzaniu publicznym w UE rozdział [w:] Zarządzanie finansami publicznymi, Franek S, Będziaszek M (red. nauk.), Difin, Warszawa 2014.
 70. Lista jednostek sektora finansów publicznych jako element poprawy jakości statystyki sektora finansów publicznych, (współautor Krzyślak J.) [w:] Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, Opolski K., Górski J. (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 71. Specific factors determining opitmal accomplishment of spending reviews, artykuł [w:] Journal of Economics and Management, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.
 72. Multiannual budgetary framework – polish experiences. BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, 16, 83–92, Białystok 2014
 73. Wstęp do finansów przedsiębiorstw, rozdział [w:] Finanse organizacji gospodarczych – bez tajemnic, Wymysłowski S.; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014
 74. Dylematy polityki fiskalnej w latach 1995–2012 (na przykładzie transformujących się krajów Europy Środkowej), artykuł [w:] Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 75. Impact of the Council Directive on Requirements for Budgetary Frameworks of the Member States on the Polish Public Finance System artykuł [w:] „Management and Business Administration. Central Europe”, nr 1(23), Warszawa 2015.
 76. Zmiany w organizacji oraz zasadach gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych a procesy konsolidacji fiskalnej rozdział [w:] Celowość i oszczędność wydatków publicznych; Kuzińska H. (red. nauk.), Poltext 2015.
 77. Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna; M. Postula, J. Jan Turyna (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015
 78. Istota oceny efektywności alokacji zasobów w administracji publicznej rozdział [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych: zarządzanie finansami a efektywność ekonomiczna M. Postula, J. Jan Turyna (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2015.
 79. Wybrane instrumenty poprawy jakości finansów publicznych rozdział [w:] Determinanty rozwoju Polski: finanse publiczne; Owsiak S. (red. nauk.), PTE, Warszawa 2015.
 80. Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.), Difin, Warszawa 2016.
 81. Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych rozdział [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.
 82. Modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych; Postuła M, Cieślik R. [w:] Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie i ocena efektywności; Postuła M., Cieślik R. (red. nauk.) Difin, Warszawa 2016.
 83. Wstęp do finansów przedsiębiorstw; rozdział [w:] Finanse firma w decyzjach menadżerskich; Postuła M. (red. nauk.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 84. Change in management system in the public sector illustrated with the example of the railway infrastructure in Poland. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (273), 219–241, Katowice 2016
 85. Efektywne zarządzanie finansami w mikro- i makroskali : od redaktora naukowego. Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa, 2016.
 86. The Innovative Tax Return System in Poland to Benefit Both the Taxpayers and Economy. In M. RUNIEWICZ-WARDYN (Ed.), Innovations and Emerging Technologies for the Prosperity and Quality of Life. The Case of Poland (pp. 201–220). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 87. Płaca minimalna narzędziem wspierającym rozwój społeczno-gospodarczy czy jego hamulcem?; 8, XVII, s 13-26, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Łódź 2016
 88. Long-Term Programs as Instruments for the Effective Management of Public Finances: Fact or Myth? Problemy Zarządzania, 14(4, t. 1), 5–7, Warszawa 2016 (współautor Kawarska A.)
 89. Risk analysis instrument of public management; rozdział [w:] Risk Management in the Public Administration, Raczkowski K. Palgrave 2017.
 90. Kapitał zewnętrzny, szansą i niebezpieczeństwem dla działalności przedsiębiorstw. Problemy Zarządzania, Warszawa, 2017.
 91. Finanse publiczne w architekturze współczesnej gospodarki. Teoria a polska praktyka gospodarcza; Postuła M., Difin, Warszawa 2017.
 92. Spending reviews – a tool to support efficient management of public funds, Master of Business Administration Year 2017, Volume 26, No. 2
 93. Success Factors in the Fiscal Consolidation Process, Year 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2963500 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2963500
 94. Challenges of Entrepreneurship, Problemy Zarządzania; Postula, M., Glinka, B.(red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017
 95. Zarządzanie finansami publicznymi – szanse i wyzwania, Problemy Zarządzania; Postula, M., Lubińska, T. (red. nauk.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017
 96. Planowanie wieloletnie – fakty i mity, Postula, M., Finanse Komunalne, tom 10, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017
 97. Czynniki łagodzące skutki kryzysu gospodarczego, Postula, M., [w:] Globalna i lokalna ekonomia rozwoju – szanse i zagrożenie,Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Raczkowski, K., Klepacki, J. (red. nauk.) Tom XVIII, Zeszyt 9, Część 1, s. 59-69, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2017
 98. Kryptowaluty – przyszłość czy zagrożenie dla polskiego systemu finansowego, Raczkowski, K., Postuła, M., [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017
 99. Wyzwania współczesnej ekonomii, Postuła, M., [w:]  Annales UMCS Sectio H Oeconomia, Vol 51, No 5, 2017
 100. Metodyka projektowania programów rządowych finansowanych z krajowych środków publicznych narzędziem niezbędnym do ich skutecznej i efektywnej realizacji, [w:] Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, nr 4/2017, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017
 101. Wyzwania współczesnej ekonomi, Postuła, M.,  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia Vol 51, No 5, s. 241-250 (2017)
 102. Finanse i rachunkowość wobec zmian zachodzących w gospodarce XXI wieku, Problemy Zarządzania; Postula, (red. tematyczna.); Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, Warszawa 2018
 103. Polska gospodarka beneficjentem międzynarodowych transferów finansowych, Problemy Zarządzania, Postuła, M., Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 16, nr 1 (72), cz. 1, s. 13-33, Warszawa 2018
 104. Determinanty i implikacje poszerzenia strefy euro. Kwestia polska, [w:] Gospodarka Narodowa, Kołodko, G.W., Postuła, M., nr 2/2018, s. 5-28
 105. Факторы и последствия расширения еврозоны, [w:] Voprosy Ekonomiki, Kołodko, G.W., Postuła, M., 2018, No. 7, pp. 1—20.
 106. Determinants and Implications of the Eurozone Enlargement, [w:] Chinese Journal of European Studies, Kołodko, G.W., Postuła, M., 2018, Vol.36 No.3 pp. 1—23.
 107. Local Government Public Debt Rules in the Visegrad Group Countries as Tools for the Optimization of Socio-Economic Development, [w:] Lex localis – Journal of Local Self-Government, Postuła, M., Klepacki, J., Sobolewska, J., 2018, Vol 16 No 3
 108. Ten Years of Performance Budget Implementation in Poland – Successes, Failures, Future, [w:] Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest (Conference Proceedings), ed. Ewa Lotko, Urszula K. Zawadzka-Pąk, Michal Radvan, Temida 2, Bialystok-Vilnius 2018, s. 243-261
 109. The Impact of Standardised fiscal rules index on the Yield on Ten-Year Government Bonds in the Visegrád Group Countries in 2005–2016, Postuła M., Klepacki J., Alińska A., Journal of Management and business administration Central Europe, Warsaw 2018, Kozminski University, Volume 26, No. 3, s. 49-70
 110. The Impact of the European Public Debt Criterion on the Real Socio-Economic Development, Noga M., Postuła M., Klepacki J., Transformations in Business & Economics, International Journal of Scholarly Papers, Kaunas, Vol. 17, No 3 (45), 2018,
 111. Spending reviews as tools in the public sector, Postuła M., Journal of Management and Financial Sciences, Warsaw, Volume XI, Issue 34, pp. 77–92, Warsaw School of Economics, Collegium of Management and Finance, November 2018,
 112. Skuteczność wybranych narzędzi oddziaływania na politykę fiskalną w krajach Unii Europejskiej, Postuła M., Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowo, Katowice, 358/18, s.192–201, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018,
 113. Determinants and implications of the eurozone enlargement, Kołodko, G., Postuła M., Acta Oeconomica, Hungarian Academy of Sciences, Volume 68, Issue 4, Akadémiai Kiadó, December 2018, 
 114. Impact of performance budgeting on the structure of expenditure: the experiences of Euro area countries, Postuła M., Optimum. Economic Studies, Białystok, Nr 3(93), pp. 143–158, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Grudzień 2018
 115. Reguły długu publicznego stabilizatorem finansów publicznych Grupy Wyszehradzkiej M. Postuła, J Klepacki, PN 532 Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwojured. L. Dziawgo, L. Patrzałek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018
 116. Working Paper: The impact of fiscal rules on sustainable development of the Visegrad Group countries, Hölscher J., Postuła M., Alińska A., Klepacki J., BAFES – Bournemouth Accounting, Finance & Economic Series, NO 17 / 2018, Bournemouth University,
 117. Pomiar siły instrumentów fiskalnych oraz ich skuteczność w poprawie stabilności finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej, S. Franek, M. Postuła, Materiały i Studia nr 334, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2019,
 118. Polityka społeczno-gospodarcza w UE Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym M. Postuła, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019,
 119. Globalne finanse publiczne – archaizm, fakt, marzenie, Postuła M., Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, red. nauk. Mączyńska E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019,
 120. CONVERGENCE PROGRAMMES AS AN ECONOMIC POLICY TOOL WITHIN THE EUROPEAN UNION, Postuła M., Tomkiewicz J., Sobolewska J., Acta Sci. Pol. Oeconomia 17 (4) 2018, 123–131, SGGW, Warszawa 2018,
 121. Principles of Creating Government Programmes as a Basis of Their Efficiency – Polish Experiences, Postuła M., ss. 377–392 [w:] Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości – wymiar teoretyczny i praktyczny, red. naukowa Wypych M., Gawryś I., Trippner P., PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, Tom XIX, Zeszyt 10, Część I, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2018
 122. Stress Tests as a Tool to Assess the Risk of Public Expenditure on Debt Servicing Increasing at Local Government Entities, Postuła M., Postuła M., Czekaj M., Klepacki J., LEX LOCALIS – JOURNAL OF LOCAL SELF-GOVERNMENT, Vol. 17, No. 2, pp. 205 – 224, April, Maribor, Slovenia 2019
 123. „Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej” jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego, Postuła M.,s. 113-140, rozdział [w:] Strategia dla Polski; Kołodko G., Tomkiewicz J. (red. nauk.) PWN, Warszawa 2019,
 124. Consequences of Fiscal Adjustment and Public Finance Management. The Costs of Limiting the Fiscal Imbalance in Eurozone Countries, Postuła M., Tomkiewicz J., Central European Journal of Public Policy, 2019; 13 (1), s. 1-11,
 125. The Impact of Intangible Assets and R&D Expenditure on the Market Capitalization and EBITDA of Selected ICT Sector Enterprises in the European Union, Postuła M., Chmielewski W., International Journal of Economics and Finance, 2019; Vol. 11, No. 8, s. 117-128,
 126. Problemy Zarządzania – Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83),
 127. Jakość prognoz fiskalnych impulsem generowana nierównowagi fiskalnej w państwach Unii Europejskiej – skala i metody ograniczania, Franek S., Postuła M., [w:] Problemy Zarządzania – Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83) s. 17-32,
 128. Korelacja między regułami fiskalnymi a zrównoważonym rozwojem krajów Grupy Wyszehradzkiej, Hölscher J., Marta Postuła M., Alińska A., Klepacki J., [w:] Problemy Zarządzania – Management Issues: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management – Recommendations for the Future, Franek S., Postuła M., (red. nauk.) Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Tom 17, Nr 3(83), s. 33 -53,
 129. Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area, Postuła M., Tomkiewicz J., [w:] Ekonomista, Polska Akademia Nauki, Key Text, 2019/5, s. 590-607,
 130. Audyt wewnętrzny w poprawie efektywności realizacji zadań w polskim sektorze publicznym, Postuła M., Irodenko O., [w:] Strategie interesariuszy na rynku finansowym, Wydawnictwo SGGW, s. 63-76, Warszawa 2019,
 131. Postula, M., & Raczkowski, K. (2020). The Impact of Public Finance Management on Sustainable Development and Competitiveness in EU Member States. Journal of Competitiveness, 12(1), 125–144.
 132. Franek, S., Postula, M.,(2020). Does Eurozone Membership Strengthen the Significance of Fiscal Instruments?, Annals of economics and finance, 21-1, 131–15.
 133. Internal Audit as a Tool to Improve the Efficiency of Public Service, Marta Postula, Olga Irodenko, Przemyslaw Dubel, European Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 3, 699-715, 2020, DOI: 10.35808/ersj/1663
 134. Fiscal policy instruments in environmental protection, Marta Postula, Katarzyna Radecka-Moroz, Environmental Impact Assessment Review Volume 84, September 2020.
 135. State Autonomy in Shaping Tax Policies: Facts and Myths Based on the Situation in OECD Countries, Postula M., Tomkiewicz J., Central European Management Journal Volume 28: Issue 1, August 2020
 136. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Redakcja naukowa: Rafał Cieślik, Marta Postuła, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 137. Wpływ reguł fiskalnych na strukturę wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej; Marta Postuła, Anna Kawarska; Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol 54, No 4 (2020), p. 111-124  
 138. Problemy zarządzania - Management issues (uw.edu.pl), Year 2020, No. 4(90), Volume Marta Postuła, Andrzej Rutkowski (red nauk).
 139. Measuring the fiscal governance instruments: a synthetic index for EU countries; Marta Postuła, Sławomir Franek; Brazilian Journal of Political Economy, vol.41 no.1 São Paulo Jan./Mar. 2021, Epub Feb 05, 2021
 140. Transformacja systemowa form organizacyjnych polskiego sektora publicznego w ostatnim trzydziestoleciu – sukcesy i porażki, Marta Postuła w „Księga jubileuszowa”, Presscom, Wrocław 2021
 141. Wpływ struktury własności instytucji finansowych w krajach UE na rozwój społeczno-gospodarczy – Studia i Materiały, 2/2020 (33): 5– 17, Wydział Zarządzania UW. 
 142. The Impact of Information and Communication Technologies (ICT) on Energy Poverty and Unemployment in Selected European Union Countries.; Postuła, M.; Chmielewski, W.; Puczyński, P.; Cieślik, R. Energies 2021, 14, 6110. 
 143. Skuteczność narodowych instrumentów fiskalnych w realizacji publicznych zadań globalnych, Marta Postuła [w] "Ekonomiści dla rozwoju", pt. Sfera realna i regulacyjna gospodarki, red. nauk.Stanisław Owsiak, Jerzy Wilkin, Małgorzata Zaleska, 2021, SGH.
 144. Planowanie w układzie zadaniowy. Polskie doświadczenia – szanse czy zagrożenia, Marta Postuła, „Kontrola Państwowa” 5/2021, NIK.
 145. Znaczenie transformacji energetycznej w rozwoju przedsiębiorstw B. Glina, M. Postuła, K. Radceka-Moroz [w] Transformacja energetyczna i klimatyczna – wybrane dylematy i rekomendacje. A. Nowak, M. Kurtyka, G. Tchorek, 2021, Wydawnictwo UW.
 146. Public Financial Management in the European Union: Public Finance and Global Crises (1st ed.). Postuła, M., 2022. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003222033.
 147. Managing the increase in the EU public debt risk amid the corona crisis [in:] European Journal of International Management, Raczkowski K., Postuła M.
 148. Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej, Postuła M., Kawarska A.; PWE, Warszawa 2022
 149. Public Aid as an Efficient Tool for Developing the Rail Sector in EU Member States, Postuła M, Janecki S., Jaworski K, Torun International Studies 2022, No. 1 (15).
 150. Sub-sovereign Fiscal Rules in Poland in Comparison with Measures Adopted in the US, China, and Selected EU Countries, Czekaj M, Postula M., Lexlocalise 21/(1) 2023
 151. Flejterski, S., & Postuła, M. (2022). Banks Ownership and Development Indicators Prior to the COVID-19 Pandemic. A Comparative Study. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, Vol. 56, No. 4.
 152. Chmielewski W, Postuła M, Dubel P. The Impact of Expenditure on Research and Development on Selected Energy Factors in the European Union. Energies. 2023; 16(8):3554.
 153. Postula M., Rola relacji deficytu budżetowego do produktu krajowego brutto dla budowania stabilności makroekonomiczne w Raczkowski, K. & Komorowski, Pi. (2023). Stabilność makroekonomiczna
 154. Postula M., Chmielewska A., Cieślik R., Lipski M., „Projekty inwestycyjne - jak nie wpaść w pułapkę (nie)zrównoważonego rozwoju”, Difin, Warszawa 2023.
 155. Zielone finanse w polskich jednostkach samorządu terytorialnego na tle Unii Europejskiej, Postuła M., s. 219-236, rozdział [w:] Finanse samorządowe; Szołno-Koguc J. (red. nauk.) Warszawa 2023
 156. Climate policy development and implementation from the Sustainable Development Goals perspective. Evidence from the European Union countries, Kluza K., Zioło M. Postula M., Energy Strategy Reviews, Volume 52, 2024, 101321
 157. Ekologiczny filar zrównoważonego rozwoju w ujęciu nowego pragmatyzmu wyzwaniem dla współczesnej polityki fiskalnej, Postuła M [w] Gospodarka, Polityka, Społeczeństwo (Twarda) O praktycznej teorii Grzegorza W. Kołodko, Noga A. (red), PWN, Warszawa 2024 Gospodarka, Polityka, Społeczeństwo - Praca zbiorowa (Książka) - Księgarnia PWN  
 158. Managing health through environmental policies. Analysis for European Union countries, Postula M., Kluza K., Zioło M., Radecka-Moroz K., Central European Management Journal 1(2024), Warszawa 2024. 
 159. Green Finance in the European Union, (1st ed.). Postuła, M., Lipski M., 2024. Routledge.