Książki

 

Dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej globalizacja stanowić może źródło zarówno szans, jak i zagrożeń. Z jednej strony bowiem umiędzynarodowienie rynków dóbr i usług, kapitału oraz pracy pozwala na poszukiwanie swoich nisz rynkowych i źródeł przewagi konkurencyjnej. Z drugiej strony jednak wytwórcy produktów o niskiej wartości dodanej uzależnieni od globalnych sieci, na rzecz których pracują, znajdują się pod ciągłą presją ze strony “czekających w kolejce”, jeszcze biedniejszych i tańszych dostawców. Ta presja wmusza coraz niższe ceny, koszty i marże oraz “zwijanie” czy też intensywną modernizację “starych” sektorów. Dla tych, którzy opóźniają się na tej drodze, nie ma pobłażania w "globalnej wiosce". Polityka gospodarcza powinna zatem umożliwiać i przyspieszać proces dostosowania do globalnych wyzwań. Aby było to możliwe, muszą ją wyprzedzać i towarzyszyszyć jej odpowiednio skoordynowane zmiany instytucjonalne. Globalizacja otwiera je na coraz silniejsze wpływy zewnętrzne. Kształtują przy tym się instytucje, ponad narodowe (często regionalne), międzynarodowe, a nawet globalne.

Profesor Andrzej K. Koźmiński — Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

 

Choć badania naukowe — i to nawet z udziałem noblisty oraz wielu znanych, zajmujących się teorią ekonomiczną profesorów z całego świata — nie stanowią zainteresowania dla firm komercyjnych, to ComputerLand zdecydował się na zaangażowanie wsparcie projektu TIGER—a nt. “Globalization and Catching—up in Emerging Market Economies”. A to dlatego, że — niezależnie od ogromnego ładunku naukowego tego projektu — udział naszej firmy w tym przedsięwzięciu będzie miał pozytywne przełożenie na wyniki gospodarcze spółki. Korzyści dla naszej firmy, wynikające z lepszego zrozumienia współczesnych procesów gospodarczych, można zamknąć w trzech grupach:
(i) globalne trendy w ogromnym stopniu wpływają na potrzeby informacyjne przedsiębiorstw oraz sposób wykorzystania tych informacji, czego bezpośrednim wynikiem są zmiany w systemach teleinformatycznych;
(ii) trudno być długoterminowym partnerem klientów, jeśli nie rozumie się ich problemów i celów, do których dążą, a to z kolei zrozumienie przekłada się na lepszą ofertę, większą wartość tworzoną dla klientów i — w rezultacie — wyższe przychody i zyski dla naszych akcjonariuszy;
(iii) problemy badane w ramach projektu są kluczowe dla średnio i długoterminowych interesów gospodarczych Polski, co jest szczególnie ważne dla ComputerLandu — firmy działającej w Polsce, której największymi akcjonariuszami są polskie fundusze emerytalne patrzące na gospodarkę w takiej właśnie perspektywie.
Wyniki badań prezentowane w tej książce na pewno wpływają na nasze zrozumienie wyzwań współczesnej gospodarki, co pozwoli na lepsze poznanie potrzeb klientów i dalsze rozwijanie oferty spółki.

Tomasz Sielicki — Prezes Zarządu ComputerLand S.A.