Prof. Kazimierz Łaski - streszczenie wykładu


     

W jaki sposób całkowite inwestycje określają całkowite oszczędności i co z tego dla rozwoju gospodarki wynika?

  1. Inwestycje danego okresu są wynikiem decyzji inwestycyjnych poprzedniego okresu, dlatego nie mogą być zależne od oszczędności danego okresu. Dochodowy efekt inwestycji i tworzenie się oszczędności.

  2. Dochód narodowy jest określony przez inwestycje prywatne oraz przez prywatną stopę oszczędzania: 'paradoks oszczędności'. Czy cnota oszczędności może stać się społeczna wadą?

  3. W przypadku ogólnym PKB jest określony przez wydatki niekonsumpcyjne WNK (inwestycje prywatne, deficyt budżetowy oraz bilans handlowy) oraz przez prywatną stopę oszczędzania q. Wobec tego tempo wzrostu PKB jest rożnicą między tempem wzrostu WNK oraz q.

  4. Egzogeniczne i endogeniczne czynniki określające WNK. Czynniki określające q: podatki (po potrąceniu transferów); podział dochodu między płace i zyski oraz według wysokości.

  5. Źródłem tendencji stagnacyjnych gospodarki kapitalistycznej jest jednoczesne występowanie niskiej skłonności do inwestowania i wysokiej skłonności do oszczędzania, zwłaszcza typu rentierskiego. Rola deficytu budżetowego i ekspansji zewnętrznej w tym kontekscie.

  6. Czy wzrost prywatnej stopy oszczędzania jest właściwym instrumentem do walki o przyspieszenie wzrostu gospodarczego?

  7. Czy spadek stopy oszczędzania jest przyczyną deficytu handlu zagranicznego?

  8. Czy ograniczenie deficytu budżetowego wpływa na wielkość oszczędności krajowych w gospodarce zamkniętej i otwartej?